RESEARCH PAPER
Morphological characteristics and nutritional value of purple-coloured storage roots of carrots protected with a biofungicide
 
More details
Hide details
1
Katedra Ogrodnictwa, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Prawocheńskiego 21, 10-957 Olsztyn
 
 
Publication date: 2018-06-25
 
 
Acta Agroph. 2018, 25(2), 175-183
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
A field experiment was conducted in 2013-2014. The experiment had a randomised block design with three replicates. The first experimental factor was two carrot (Daucus carota L.) cultivars, ‘Purple Haze F1’ and ‘Deep Purple F1’, and the second experimental factor was the application of the biocontrol agent Bioczos BR. In the control treatment, plots were sprayed with water. The aim of the study was to determine the effect of Bioczos BR on selected morphological traits and the nutritional value of purple-coloured storage roots of carrots. The analysed carrot cultivars differed considerably in root weight and length. Carrots of cv. ‘Deep Purple F1’ had higher average root weight. Consistent changes were observed in the nutrient content of carrot roots. Bioczos BR contributed to an increase in the content of dry matter (by 14%), total sugars (by 28%), reducing sugars (by 31%) and nitrates (V) (by 32%) in carrot roots, in comparison with the control treatment.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Morfologia i wartość odżywcza korzeni spichrzowych marchwi o fioletowym zabarwieniu uprawianej z wykorzystaniem biofungicydu
marchew, morfologia, wartość odżywcza, korzenie spichrzowe
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2013-2014. Eksperymentu dokonano metodą losowych podbloków w trzech powtórzeniach. Pierwszy czynnik doświadczalny stanowiły rośliny dwóch odmian marchwi (Daucus carota L.), „Purple Haze F1” i „Deep Purple F1”, a drugim eksperymentalnym czynnikiem było zastosowanie środka Bioczos BR do biologicznej ochrony. Obiekt kontrolny spryskiwano wodą. Celem badania było określenie wpływu preparatu Bioczos BR na wybrane cechy morfologiczne i wartość odżywczą purpurowych korzeni spichrzowych marchwi. Analizowane odmiany marchwi różniły się znacznie pod względem masy i długości korzeni. Rośliny marchwi odmiany „Deep Purple F1” miały wyższą średnią masę korzeni. Zaobserwowano stałe zmiany w zawartości składników odżywczych korzeni marchwi. Bioczos BR przyczynił się do wzrostu suchej masy (o 14%), całkowitej zawartości cukrów (o 28%), cukrów redukujących (o 31%) i azotanów (V) (o 32%) w korzeniach marchwi, w porównaniu do obiektu kontrolnego.
 
REFERENCES (35)
1.
Arscott S.A., Tanumihardja S.A., 2010. Colors provide basic nutrition and bioavailable phytochemicals acting as a functional food. Compr. Rev. Food Sci. Food Saf., 9(2), 223-239, doi:10.1111/j.1541-4337.2009.00103.x.
 
2.
Boskovic-Rakocevic L., Pavlovic R., Zdravkovic J., Zdravkovic M., Pavlovic N., Djuric M., 2012. Effect of nitrogen fertilization on carrot quality. Afr. J. Agric. Res., 7(18), 2884-2900, doi:10.5897/AJAR11.1652.
 
3.
Calvo P., Nelson L., Kloepper J.W., 2014. Agricultural uses of plant biostimulants. Plant Soil, 383, 3-41, doi:10.1007/s11104-014-2131-8.
 
4.
Commission Regulation (EU) No 1258/2011 of 2 December 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for nitrates in foodstuffs.
 
5.
Czapski J., Kidoń M., Olejnik A., Witrowa-Rajchert D., 2009. Purple carrots as a raw material for fruit and vegetable processing. Przem. Ferm. Owoc.-Warzywny, 53(1), 31-33.
 
6.
Czerwińska E., Zagóra K. 2011. Changes in minimum quality of processed vacuum packed carrots during storage. Rocz. Ochr. Środ., 13, 845-858.
 
7.
Dłużniewska J., 2004. Activity of biopreparations in combating rosacea. Progress in Plant Protection, 44(2), 648-650.
 
8.
Dobrzański A., Anyszka Z., Elkner K., 2008. Response of carrots to application of natural extracts from seaweed (Sargassum Sp.) – algaminoplant, and from leonardite – humiplant. J. Res. Appl. Agric. Engng., 53(3), 53-58.
 
9.
Domaradzki P., Malik A., Wójcik W., 2010. Content of beta-carotene and vitamin C in selected carrot products. Bromat. Chem. Toksykol., 43(2), 118-123.
 
10.
Gajewska M., Czajkowska A., Bartodziejska B., 2009. The content of nitrates (III) and (V) in selected vegetables on detail sale in Lodz region. Ochr. Środ. Zasob. Natur., 40, 388-395.
 
11.
Gajewski M., Szymczak P., Elkner K., Dąbrowska A., Kret A., Danilcenko H., 2007 . Some aspects of nutritive and biological value of carrot cultivars with orange, yellow and purple coloured roots. Veg. Crops Res. Bull., 67, 149-161, doi:10.2478/v10032-007-0039-z.
 
12.
Gruszecki R., Łopucka E., 2014. Effect of plant density on the quantity and quality of carrots grown on ridges. Annales UMCS, Sec. EEE., 24(1), 16-24.
 
13.
Hadian S., 2012. Antifungal activity of some plant extracts against some plant pathogenic fungi in Iran. Asian J. Exp. Biol. Sci., 3(4), 714-718.
 
14.
Hallmann E., Sikora M., Rembiałkowska E., Marszałek K., Lipowski J., 2011. The influence of pasteurization process on nutritive value of carrot juices from organic and conventional production, J. Res. Appl. Agric. Engng., 56(3), 133-137.
 
15.
Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M., 2012. Usage of biopreparations as seed dressing in legume cultivation. J. Res. Appl. Agric. Eng., 57(3), 162-166.
 
16.
Jamiołkowska A., Hetman B., 2016. The mechanism of action of biological preparations used in plant protection against pathogens. Ann. UMCS Sec. E. Agricultura., 71(1), 13-29.
 
17.
Jamiołkowska A ., Wagner A., 2011. Effect of garlic pulp (Bioczos Płynny) on some fungi pathogenic to vegetables. In: AFPP – Fourth International Conference on Non Chemical Crop Protection Methods, Lille, 8-10 march 2011, 213-220.
 
18.
Janas R. Szafirowska A., Kołosowski S., 2002. The use of biopreparations in the biological protection of eggplants. Progress in Plant Protection., 42(2), 417-419.
 
19.
Kozik E.U., Nowak R., Nowakowska M., Kamiński P., 2011. Evaluation of economic traits of carrot breeding lines in vegetative phase. Now. Warz., 52, 16-23.
 
20.
Krauze A., Domska D., 1991. Specialist exercises in agricultural chemistry (in Polish). Wyd. ART., Olsztyn.
 
21.
Kreutzmann S., Christensen L.P., Edelenbos M., 2008. Investigation of bitterness in carrots (Daucus carota L.) based on quantitative chemical and sensory analyses. Lebensm.-Wiss. Technol., 41, 193-205, doi:10.1016/j.lwt.2007.02.024.
 
22.
Majkowska-Gadomska J., Wierzbicka B., 2010. The yield and nutritive value of selected carrot cultivars with orange- and purple-colored storage roots. Acta. Sci. Pol., Hortorum Cultus., 9(4), 75-84.
 
23.
Majkowska-Gadomska J., Wierzbicka B., Nowak M., 2007. The yield of nine industrial carrot varieties grown in the Warmia region. Rocz. AR Poznań. CCCLXXXIII, Ogrodn., 41, 559-563.
 
24.
Nawirska A., Król A., 2004. Carrot. Comparison of selected chemical constituents of four varieties (in Polish). Przem. Ferm. Owoc.-Warzywny, 48(1), 25-26.
 
25.
Pytlarz-Kozicka M., Zagórski P., 2012. The effect of growth bioregulators on the growth and yielding of several potato cultivars (in Polish). Mat. Konf. nt. Nasiennictwo i ochrona ziemniaka, Darłówko, May 24-25, 72-73.
 
26.
Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC.
 
27.
Roszkowska B., Piłat B., Tańska M., 2015. Comparison on chemical composition of carrot roots of Orange, purple and white colour. Nauka Przyr. Technol., 9(4), #59. doi:10.17306/J.NPT.2015.4.59.
 
28.
Saniewska A., 2004. Antifungal activity of grapefruit (Citrus paradisi) endogenic flavonoids. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 496, 609-617.
 
29.
Sapieha- Waszkiewicz A., Marjańska-Cichoń B., Miętkiewski R., 2010. Comparison of bio-pesticides Bioczos S, Biosept 33 SL and synthetic pesticides influence on germination on enthomopathogenic fungi spores. Ochr. Środ. i Zasob. Natur., 43, 117-125.
 
30.
Sealy R., Evans M.R., Rothrock C., 2007. The effect of garlic extract and root substrate on soil-borne fungal pathogens. Hort. Technology, 17(2), 169-173.
 
31.
Sikora M., Hallmann E., Rembiałkowska E., 2009. The content of bioactive compounds in carrots from organic and conventional production in the context of heart prevention. Roczn. PZH., 60(3), 217-220.
 
32.
Wierzbicka B., Majkowska-Gadomska J. 2012. The effect of biological control of the carrot fly (Psila rosae) on the yield and quality of carrot (Daucus carota L.) storage roots. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 11(2), 29-39.
 
33.
Wierzbicka B., Pierzynowska-Korniak G., Majkowska-Gadomska J., 2004. The effect of cultivation and storage on the yield and firmness of the storage roots of two carrot varieties. Folia Univ. Agric. Stetin. 239, Agric., 95, 415-418.
 
34.
Wrzodak A., Elkner K., 2010. Sensory quality of fresh and stored carrot from organic cultivation. Nowości Warzywnicze, 50, 93-101.
 
35.
Zadernowski R., Piłat B., Czaplicki S., Ogrodowska D., 2010. Characteristics of the black carrot (Daucus carota ssp. sativus var. atrorubens Alef.). Pol. J. Nat. Sci., 25(4), 438-443, doi:10.2478/v10020-010-0040-8.
 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top