Effect of the process of spring barley grain germination on the nutritive value of protein
 
More details
Hide details
1
Department of Fruits, Vegetables and Mushrooms Technology, University of Life Sciences ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
 
2
Department of Chemistry, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(3), 649-658
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experimental material was grain of spring barley cv. Rodos, Rambo and Start, originating from a field experiment conducted at the Czesławice Experimental Farm of the University of Life Sciences in Lublin. Spring barley grain of the cultivars under analysis was subjected to the process of accelerated germination (4 days) under laboratory conditions. Samples of the grain of those cultivars, taken before and after the germination, were used to determine the amino acid composition in hydrolysates with hydrochloric acid with the method of column chromatography. The quantitative determination of amino acids served for the calculation of quality index (CS), by which the quality of protein in grain of the barley cultivars under study was represented. The germination process caused an increase in the content of protein in grain of the three cultivars, and an increase in the share of essential amino acids in protein of cultivars Rodos and Rambo, favourably modifying the nutritive value of the grain. Lysine was the limiting amino acid in the amino acid composition of protein in the grain of the barley cultivars studied. Following the germination process, the quality index (CS) value increased for cultivars Rambo and Start. The highest nutritive value was characteristic of protein of germinated grain of cultivars Rodos.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ procesu kiełkowania ziarna jęczmienia jarego na wartość odżywczą białka
jęczmień jary, białko, skład aminokwasowy, wartość odżywcza, kiełkowanie
Materiał badań stanowiło ziarno jęczmienia jarego odmian Rodos, Rambo, Start, pochodzące z eksperymentu polowego prowadzonego w GD w Czesławicach, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ziarno jęczmienia jarego analizowanych odmian poddano procesowi skróconego kiełkowania (cztery doby) w warunkach laboratoryjnych. W ziarnie tych odmian (przed i po skiełkowaniu) oznaczono zawartość białka oraz przeprowadzono analizę składu aminokwasowego w hydrolizatach z kwasem solnym metodą chromatografii kolumnowej. Ilościowe określenie aminokwasów posłużyło do obliczenia wskaźnika CS, za pomocą którego przedstawiono jakość białka w analizowanych odmianach. Zabieg kiełkowania wpłynął na wzrost zawartości białka w trzech odmianach oraz na zwiększenie udziału aminokwasów egzogennych w białku odmian Rodos i Rambo, modyfikując korzystnie wartość odżywczą ziarna. Aminokwasem ograniczającym w składzie aminokwasowym białka badanych odmian jęczmienia była lizyna. Wskaźnik jakości (CS) dla lizyny po kiełkowaniu ziarna wzrósł dla odmiany Rambo i Start. Wyższą wartością odżywczą charakteryzowało się białko skiełkowanego ziarna odmiany Rodos.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top