Selected biological traits of flixweed (Descurainia Sophia (L.) Webb ex prantl
 
More details
Hide details
1
Department of Tillage and Plant Cultivation, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 357-366
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of my paper was to broaden the knowledge about flixweed biology. The biology of Descurainia sophia was studied in a pot experiment, in 1998-2001. Natural types of soil and sowing dates, 5 terms in spring and 5 in autumn, were the experimental factors. The pots were buried in the ground in the university experimental field. Measurements were made in the full maturity phenological phase of Descurainia sophia. Particular plants of the species differed greatly in morphological features and air dry mass which depended on the time–limit of sowing and on soil types. The plants sowed in autumn were higher, produced more offshoots and siliques, and were characterized by higher air dry mass and seed production. Late sprouting negatively affected the growth and development of the studied weed. In the pot experiment Descurainia sophia grew the best on podstolic soil developed from loamy sand, where it was characterized by the best seed production and air dry mass.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane cechy biologiczne stulichy psiej (Descurainia Sophia (L.) Webb ex prantl
Descurainia sophia, morfologia, sucha masa, termin siewu, rodzaj gleby
Celem pracy było poszerzenie wiedzy na temat biologii stulichy psiej. Badania prowadzono w latach 1998-2001 na specjalnie w tym celu założonym doświadczeniu wazonowym. W eksperymencie czynnikami badawczymi były naturalne podłoża glebowe oraz 10 terminów wysiewu stulichy psiej (5 jesiennych i 5 wiosennych). Wazony wkopywano w ziemię, w ogrodzie doświadczalnym AR. Pomiarów dokonywano w fazie dojrzałości pełnej Descurainia sophia. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że rośliny stulichy psiej wykazywały dużą zmienność osobniczą cech morfologicznych i suchej masy, zależną od pory wschodów i podłoża glebowego. Rośliny wschodzące jesienią były wyższe, wytwarzały więcej rozgałęzień i łuszczyn oraz charakteryzowały się wyższą suchą masą i plennością. Opóźnione wschody zawsze wpływały negatywnie na wzrost i rozwój badanego gatunku. W doświadczeniu wazonowym najkorzystniejsze warunki rozwoju miała stulicha psia na glebie pseudobielicowej wytworzonej z piasku gliniastego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top