Anatomy, morphology and yield of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) under the influence of irrigation and mineral fertilisation
 
More details
Hide details
1
Departament of Plant Production and Irrigation, Agricultural University, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
2
Department of Botany, Agricultural University, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 677-684
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was carried out on a sandy soil. High bush blueberry (cv. ‘Patriot’) was tested during cultivation at different water regimes: W1 – soil moisture level at 50-60% of field water capacity (0.03 MPa) and W2 – soil moisture level at 90-95% of field water capacity (0,01 MPa), and at various NPK doses: 0 NPK – control, 1 NPK – 130 kg ha-1 (60 + 30 + 40), 2 NPK – 260 kg NPK ha-1 (120 + 60 +80) i 3 NPK – 390 kg NPK ha-1 (180 + 90 +120). The study showed a positive reaction of highbush blueberry to high amount of water in soil but not to large doses of NPK. The irrigated plants grew better, and developed more leaves and shoots. Positive changes in the anatomy and morphology of shoots and leaves were also observed. As an effect of good soil moisture conditions (90-95% of field water capacity) the yield of berries increased by 54%, but intensive mineral fertilisation did not increase the crop in the case of the Patriot cultivar.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawadniania i nawożenia NPK na budowę anatomiczną i morfologiczną oraz plonowanie borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)
borówka wysoka, nawożenie mineralne, nawadnianie, budowa anatomiczna, budowa morfologiczna, Plon
. Doświadczenie polowe prowadzono na glebie lekkiej, zaliczanej do kompleksu żytniego słabego i IVb klasy bonitacyjnej. Testowaną borówkę odmiany ‘Patriot’, uprawiano utrzymując 2 poziomy uwilgotnienia gleby: W1 – 50-60% polowej pojemności wodnej (ppw – 0,03 MPa) i W2 – 90-95% ppw (0,01 MPa). Zastosowano 3 poziomy nawożenia mineralnego: 0 NPK – obiekt kontrolny, 1 NPK – 130 kg•ha-1 (60 + 30 + 40), 2 NPK – 260 kg NPK•ha-1 (120 + 60 +80) i 3 NPK – 390 kg NPK •ha-1 (180 + 90 +120)1. Wyniki wskazują na korzystną reakcję borówki na wyższą zawartość wody w glebie i nie wysokie nawożenie. Nawadniane rośliny lepiej rosły rozwijając więcej liści i łodyg. Obserwowano również pozytywne zmiany w budowie anatomicznej i morfologicznej. Intensywne nawad-nianie zwiększało plon jagód o 54%, natomiast nawożenie mineralne prowadziło do zmniejszenia plonów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top