Changes in the content of vitamin C and carotenoids during dried carrot and potato storage
 
More details
Hide details
1
Faculty of Food Engineering and Production Organisation, Department of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(1), 165-175
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to examine the influence of storage time and conditions on the content of vitamin C (potato) and carotenoids (carrots) in dried carrots and potatoes obtained by infrared-convective and convective drying. Reaction rate constants and activation energy of vitamins and carotenoids degradation were specified during storage of dried vegetables. With increase of storage time and temperature there was an increase in the speed of vitamin C degradation in dried potato. In dried carrot, carotenoids decrease at higher temperatures (25 and 40°C) and the reaction rate constant were about twice higher from the reaction rate constant at lower temperature of storage (4°C). Infrared-convective dried material was characterised by lower values of the activation energy, after which the degradation of carotenoids in carrots and vitamin C in potatoes began, compared to convective drying.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany zawartości witaminy C i karotenoidów w przechowywanych suszach marchwi i ziemniaka
suszone warzywa, przechowywanie, karotenoidy, witamina C
W pracy określono wpływ czasu i temperatury przechowywania na zawartość witaminy C w ziemniaku i karotenoidów w marchwi uzyskanych na drodze suszenia promiennikowo-konwekcyjnego i konwekcyjnego. Wyznaczono stałe szybkości reakcji oraz energię aktywacji rozkładu witaminy C i karotenoidów podczas przechowywania warzyw. Wraz ze wzrostem czasu przechowywania i temperatury następowało zwiększenie szybkości rozkładu witaminy C w suszach z ziemniaka. Karotenoidy w suszonej marchwi szybciej ulegały degradacji w wyższych temperaturach (25 i 40°C), w których stała szybkości reakcji była około 2-krotnie wyższa w porównaniu do stałej szybkości reakcji w niższej temperaturze przechowywania (4°C). Susz promiennikowo-konwekcyjny charakteryzował się niższą wartością bariery energetycznej, po której rozpoczynał się rozkład karotenoidów w marchwi i witaminy C w ziemniaku, w porównaniu z suszem konwekcyjnym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top