RESEARCH PAPER
The changes of electrical properties of pasteurised milk during storage and possibility of practical use
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Chair of Basics of Technique of Energy Management, University of Warmia and Mazury, pl. Cieszyński 1, 10-957 Olsztyn, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-28
 
 
Acta Agroph. 2001, (58), 189-196
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper one presented the results of the measurements the aim of which was to determine changes of selected physical features of pasteurised milk and use the measurements to assess its quality during storage. The following measurements were conducted: pH, impedance, conductivity and electric capacity at constant voltage of 200 mV and frequency of 100, 120, 1000, 10 000, 100 000 Hz. One revealed that impedance of pasteurised milk with 3.5% of fat, stored at 4°C was higher than impedance of pasteurised milk with 2% of fat on average 2.2%. Impedance of pasteurised milk with 3.5% of fat, stored at 10°C was higher than impedance of milk with 1.5% of fat, stored at the same temperature on average 3.8%. Also, significant changes of impedance, electric capacity and pH of examined milk during storage at 10°C were observed. No significant changes of impedance or pH during storage at 4°C were observed. One stated that the results obtained justify the necessity to conduct the research the aim of which is to develop methods of quick assessment of milk fat content and milk acidity on the basis of impedance measurement. In future these methods might complement or substitute the ones used currently, which are based mainly on pH measurements.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany właściwości elektrycznych mleka pasteryzowanego w czasie przechowywania i możliwości ich praktycznego wykorzystania
mleko pasteryzowane, impedancja, pojemność elektryczna, przechowywanie
W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie zmian wybranych właściwości fizycznych mleka spożywczego pasteryzowanego i wskazanie na możliwości wykorzystania tych badań do oceny jego jakości w czasie przechowywania. Wykonano pomiary: pH, impedancji, przewodności i pojemności elektrycznej przy stałym napięciu 200 mV i częstotliwości 100, 120, 1000, 10000 i 100000 Hz. Wykazano miedzy innymi, że impedancja mleka pasteryzowanego o zawartości 3,5% tłuszczu, przechowywanego w temperaturze 4°C były wyższe od impedancji mleka pasteryzowanego o zawartości 2% tłuszczu, średnio o ok. 2,2%. Impedancja mleka pasteryzowanego, o zawartości 3,5% tłuszczu, przechowywanego w temperaturze 10°C była wyższa od impedancji mleka o zawartości 1,5% tłuszczu, przechowywanego w takiej samej temperaturze, średnio o ok. 3,8 %. Zaobserwowano ponadto znaczne zmiany impedancji, pojemności elektrycznej i pH mleka w czasie przechowywania w temperaturze 10°C. Nie zaobserwowano natomiast istotnych zmian impedancji i pH w czasie przechowywania w temperaturze 4°C. Stwierdzono, że uzyskane wyniki uzasadniają konieczność prowadzenia dalszych badań mających na celu opracowanie metod szybkiego określania zawartości tłuszczu w mleku i jednocześnie jego kwasowości na podstawie pomiarów impedancji. Mogą być one uzupełnieniem lub zastąpić w przyszłości stosowane obecnie metody oceny jakości mleka spożywczego oraz zachodzących w czasie przechowywania zmian, oparte głównie na pomiarach wartości pH.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top