RESEARCH PAPER
Influence of selected factors upon certain mechanical qualities of potato tubers
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Techniki Rolno-Spożywczej, Akademia Rolnicza, ul. Balicka 104,30-149 Kraków
 
 
Publication date: 2021-12-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (83), 163-176
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research objective was to determine the influence of a long-term storage period for potato tubers, as well as variety and fraction and the fertilization applied upon the force value and deformation (tuber bending) when exceeding the biological resistance. The research was done upon the varieties (Baszta, Irga, Salto) at the surface application of mineral fertilization and green manure in the form of aftercrop and locally, powdered and granulated organic fertilizers (biohummus and Polli-Pam). The research included a period of long-terrn tuber storage (eight months) and the measurement step was one month. For control purposes, the measurement was done just after crop collection. The research was limited to two fractions of tuber: 30-40 mm and 50-60 mm. The conducted research results are that all the factors included into the experiment had statistically significant influence upon the potato skin punching force, i.e. the storage period, varieties, fractions and fertilization. The greatest value for the punching force was characteristic for the tubers of Salto variety after the last storage period, fertilized with mineral fertilizers. A greater value was obtained for the greater fraction tubers. The smallest value for the punching force was revealed in the case of Irga variety tubers, after four months of storage, fertilized with Polli-Pam. The following factors had statistically significant influence upon the tuber bending value: storage period, varieties and fractions. The bending was increasing systematically together with the storage period. The greatest bending value was revealed by Salto variety tubers. The tubers of the smaller fraction revealed smaller bending. The smaller bending value was revealed for Baszta variety.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wybranych czynników na niektóre właściwości mechaniczne bulw ziemniaka
ziemniak, właściwości mechaniczne, przechowywanie, nawożenie
Celem badań było określenie wpływu długotrwałego okresu przechowywania bulw ziemniaka różnych odmian i frakcji oraz stosowanego nawożenia na wartość siły i odkształcenia bulwy (ugięcia bulwy) występujących do momentu osiągnięcia wytrzymałości biologicznej. Badania wykonano na 3 odmianach (Baszta, Irga, Salto) przy zastosowaniu powierzchniowo nawożenia mineralnego i nawozu zielonego w postaci poplonu oraz lokalnie, sypkich i granulowanych nawozów organicznych (biohumus i Polli-Pam). Badania obejmowały okres długotrwałego przechowywania bulw (osiem miesięcy). Pomiary sił i odkształceń dokonywano co miesiąc. Badania ograniczono do dwóch frakcji bulw 30-40 mm i 50-60 mm. Z przeprowadzonych badań wynika, że na wartość siły przebicia skórki statystycznie istotny wpływ miały wszystkie czynniki przyjęte do doświadczenia tj.: okres przechowywania, odmiany, frakcje i nawożenie. Największą wartością siły przebicia charakteryzowały się bulwy odmiany Salto, po ostatnim okresie przechowywania, nawożone nawozami mineralnymi. Większą wartość uzyskano dla bulw frakcji większej. Najmniejszą wartość siły przebicia posiadały bulwy odmiany Irga, po czterech miesiącach przechowywania, nawożone Polli-Pam. Na wartość ugięcia bulw przy ich obciążaniu, statystycznie istotny wpływ miały: okres przechowywania, odmiany i frakcje. Ugięcie systematycznie rosło z upływem czasu przechowywania. Największą wartość ugięcia posiadały bulwy odmiany Salto. Bulwy frakcji mniejszej charakteryzowały się większym ugięciem. Najmniejszą wartość ugięcia odnotowano dla odmiany Baszta.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top