The influence of agglomeration and raw material composition on geometrical features of agglomerate powders
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 659-670
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was investigation of the influence of wetting agglomeration and raw material composition of food mixture on geometric features of obtained agglomerates. Range of investigation included analysis of agglomeration type influence on geometric features of obtained agglomerates from food powders, for example of protein-carbohydrates mixture. Agglome-ration was done in pneumatically and mechanically generated fluid bed. Changes of geometric features of food powders mixture were defined on the basis of photographs obtained from stereo-scopy microscope by using computer program for image analysis. Diversification of geometrical features of investigated mixture was shown, resulting from raw material composition and the process of agglomeration. Differences in surface structure of agglomerates obtained mechanically and pneumatically were also observed. It was concluded that the type of agglomeration influences the geometric features of protein-carbohydrate food powders.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ aglomeracji i składu surowcowego na właściwości geometryczne aglomerowanych proszków
aglomeracja, proszki spożywcze, wielkość cząstek
Celem pracy było zbadanie wpływu aglomeracji nawilżeniowej oraz składu surowcowego mieszanin spożywczych na właściwości geometryczne otrzymywanych aglomeratów. Zakres badań obejmował analizę wpływu metody aglomeracji nawilżeniowej przez mieszanie na właściwości geometryczne aglomeratów, na przykładzie wybranych mieszanin proszków spożyw-czych o charakterze białkowo-węglowodanowym. Aglomerację przez mieszanie przeprowadzono w pneumatycznie lub mechanicznie generowanym złożu fluidalnym. Zmiany właściwości geome-trycznych mieszanin proszków spożywczych określano na podstawie zdjęć wykonanych w mikro-skopie stereoskopowym. Obróbki otrzymanych zdjęć dokonano za pomocą programu do analizy komputerowej obrazu. Wykazano zróżnicowanie właściwości geometrycznych badanych mieszanin w wyniku zmiany składu surowcowego oraz przeprowadzonego procesu aglomeracji. Zaobserwo-wano różnice w strukturze powierzchni aglomeratów otrzymanych w mechanicznie i pneumatycznie generowanym złożu. Stwierdzono wpływ metody aglomeracji na właściwości geometryczne mie-szanin proszków spożywczych o charakterze białkowo-węglowodanowym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top