RESEARCH PAPER
Physical properties of granular food materials
Draft of catalogue
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-02
 
 
Acta Agroph. 2002, (74), 3-89
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper consists of four parts: l) description of the influence of the most important parameters on the basic mechanical properties of granular solids of biological origin, 2) review of the experimental methods of determination of the physical properties, 3) description of the applied methods, and 4) catalogue of the physical properties of food powders and granular materials of a wide range of grain size: from cereal grains to flour and sugar. The catalogue contains following properties of granular solids: geometrical parameters, the porosity, the bulk density, the coefficient and the angle o f wall friction, the angle o f natural repose, the angle of internal friction, the cohesion, the flow index, the lateral to vertical pressure ratio, the modulus of elasticity and the Poisson's ratio. In the case of cereal grains the influence of the moisture content was considered and in the case of food powders the influence of the consolidation pressure.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości fizyczne sypkich surowców spożywczych.
Zarys katalogu
materiały sypkie, proszki spożywcze, właściwości fizyczne
Praca składa się z czterech części: l) omówienia wpływu najważniejszych czynników na podstawowe właściwości fizyczne materiałów sypkich pochodzenia biologicznego, 2) przeglądu eksperymentalnych metod wyznaczania właściwości fizycznych materiałów sypkich, 3) opisu zastosowanych metod pomiarowych, 4) katalogu właściwości fizycznych sypkich surowców spożywczych o szerokim zakresie rozdrobnienia materiału: od ziarna zbóż i nasion roślin uprawnych do mąki i cukru. Katalog zawiera takie właściwości fizyczne, jak: cechy geometryczne, porowatość, gęstość, współczynnik tarcia o materiały konstrukcyjne, kąt tarcia o materiały konstrukcyjne, kąt nasypu, kąt tarcia wewnętrznego, kohezję, indeks płynięcia, iloraz naporu oraz moduł sprężystości i stałą Poissona. W przypadku ziarna zbóż uwzględniono wpływ wilgotności, zaś w przypadku proszków spożywczych wpływ naprężenia konsolidacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top