Effect of drying temperature and water content on mechanical properties of model agar gel
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 647-658
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was to determine the effect of temperature and water content on the mechanical properties of convection dried model gel. Model gels were dried to stable mass and to 20% of water content. Gels, dried at temperatures between 30 and 80oC, were examined for volumetric shrinkage and mechanical properties which were measured by compression test. Analysis showed that final water content affected the mechanical properties of gel dried to 20% moisture to a much greater degree in comparison to drying temperature. Drying to stable mass at 50oC caused a decrease of compression resistance. Increase of mechanical resistance was observed for samples dried at 70 and 80oC. The collapse of internal structures, stiffening of sample layer and hardening of gel were the results of low drying rate during drying at 30oC.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ temperatury suszenia i zawartości wody na właściwości mechaniczne modelowego żelu agarowego
suszenie konwekcyjne, żel agarowy, skurcz, właściwości mechaniczne
Celem pracy było określenie wpływu temperatury suszenia konwekcyjnego w zakresie od 30 do 80oC oraz końcowej zawartości wody w materiale na właściwości mechaniczne modelowego żelu agarowego. Żele suszono do równowagowej zawartości wody i do 20% wilgotności końcowej, badając skurcz i określając właściwości mechaniczne na podstawie testu ściskania. Przy częściowym usunięciu wody z żelu, istotną rolę w kształtowaniu cech mechanicznych odgrywać może w większym stopniu wilgotność suszu niż zastosowana temperatura suszenia. Przy suszeniu do równowagowej zawartości wody największe obniżenie odporności materiału na ściskanie obserwowano dla materiału suszonego w temperaturze 50oC. Podwyższenie temperatury do 70 i 80oC wpływało na wzrost wytrzymałości materiału. Spowolniony proces usuwania wody w temperaturze 30oC wpływał na zapadanie struktur wewnętrznych, usztywnienie powierzchni i utwardzenie struktury żelu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top