RESEARCH PAPER
Susceptibility of pear to bruising after harvest and storage
 
More details
Hide details
1
Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, Polska
 
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Final revision date: 2019-01-09
 
 
Acceptance date: 2019-01-09
 
 
Publication date: 2019-01-17
 
 
Corresponding author
Bohdan Dobrzański   

Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068, Lublin, Polska
 
 
Acta Agroph. 2018, 25(4), 485-499
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
World production of pear occupies the second place after apple among pomes species of moderate climate. So far, production in Poland has been low, due to unfavourable climatic conditions, greater sensitivity of pear trees and flowers to frosts and frosts. Serious problems include storage, quick pear maturation, and high susceptibility to fruit bruising during handling. The attractiveness of pears is determined not only by their texture and colour, firmness, juicy flesh, but also by taste, aroma and nutritional value. The aim of the research was to determine and compare the susceptibility of the ‘Conference’ and ‘Lukasówka’ varieties, popular on our market, as well as the new varieties ‘Concord’ and ‘Amfora’, to fruit bruising. In the impact test applied in this study, a 25.68 g glass ball was dropped from a height of 20, 40 and 80 cm, obtaining energy of 0.5, 0.1 and 0.2 J. The impact method allows assessing the susceptibility of pears to bruises and allows the comparison of varieties. The fruits of the ‘Conference’ and ‘Concorde’ varieties showed less susceptibility to damage. ‘Conference’, ‘Concorde’ and ‘Lukasówka’ pears maintained well their condition after storing for four months in a cold store at 1.5°C and about 90% humidity. When comparing the amount of bruising under the influence of 0.2 J impact energy, after storage it was observed that the determined volume of bruising of ‘Concorde’ fruit (312.47 mm3) was more than three times smaller than the volume of ‘Amfora’ bruising (1075.13 mm3). ‘Concorde’ variety is a promising variety, due to its low susceptibility to bruising and resistance to mechanical damage, and also the highest content of extract and sugars in fruits.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Podatność gruszek na obicia po zbiorze i przechowywaniu
grusza, owoce, obicia, udar, przechowywanie
Grusza po jabłoni zajmuje drugie miejsce w światowej produkcji owoców ziarnkowych strefy klimatu umiarkowanego. W Polsce do tej pory jej produkcja była niewielka ze względu na niesprzyjające warunki klimatyczne, wrażliwość drzew i kwiatów gruszy na mrozy i przymrozki. Do poważnych problemów należy zaliczyć trudności z przechowywaniem, szybkie przejrzewanie gruszek, dużą podatność na obicia owoców podczas obrotu handlowego. O atrakcyjności gruszek decyduje nie tylko ich tekstura i barwa, jędrność, soczysty miąższ, ale też smak, aromat oraz wartość odżywcza. Celem badań było określenie oraz porównanie podatności na obicia owoców popularnych na naszym rynku odmian ‘Konferencja’ i ‘Lukasówka’ oraz nowych odmian ‘Concorde’ i ‘Amfora’. W badaniach zastosowano test udarowy, w którym szklaną kulkę o masie 25,68 g zrzucano z wysokości 20, 40 i 80 cm, uzyskując energię 0,5, 0,1 i 0,2 J. Metoda udarowa pozwala na ocenę podatności gruszek na obicia i umożliwia porównanie odmian. Owoce odmiany ‘Konferencja’ i ‘Concorde’ wykazały mniejszą podatność na uszkodzenia. Przechowywanie gruszek przez cztery miesiące w chłodni w temperaturze 1.5°C i wilgotności około 90% nie wpływa istotnie na podatność na obicia owoców odmian ‘Konferencja’, ‘Concorde’ i ‘Lukasówka’. Porównując wielkość obić pod wpływem energii udaru 0,2 J, po przechowywaniu zaobserwowano, że wyznaczona objętość obicia owoców odmiany ‘Concorde’ (312,47 mm3) jest ponad trzykrotnie mniejsza niż objętość obić odmiany ‘Amfora’(1075,13 mm3). Odmiana ‘Concorde’ jest obiecującą odmianą, ze względu na swoją małą podatność na obicia i odporność na uszkodzenia mechaniczne, a zarazem najwyższą zawartość ekstraktu i cukrów w owocach.
 
REFERENCES (36)
1.
Baranowski P., Lipecki J., Mazurek W., Walczak R.T., 2005. Detekcja uszkodzeń mechanicznych jabłek z wykorzystaniem termografii. Acta Agroph., 6(1), 19-29.
 
2.
Barreiro P., 1999. Detailed procedure for fruit damaging. ASTEQ CA Newsletter, 2, 3-5.
 
3.
Baryeh E.A., 2001. Physical properties of bambara groundnuts. J. Food Eng., 47, 321-326, https://doi.org/10.1016/S0260-....
 
4.
Blahovec J., 2001. Static mechanics and texture of fruits and vegetables. Res. Agr. Eng., 47, 144-169.
 
5.
Brusewitz G.H., Bartsh J.A., 1989. Impact parameters related to post harvest bruising of apples. Trans.ASAE, 32, 953-957, doi:10.13031/2013.31097.
 
6.
Chen P., Ruitz-Altisent M., 1996. A low-mass impact sensor for high-speed firmness sensing of fruits. Paper No. 96F-003. AgEng’96. Int. Conference on Agricultural Engineering. Madrid, Spain. September 23-26.
 
7.
Chen P., Ruitz-Altisent M., and Barreiro P., 1996. Effects of impacting mass on firmness sensing of fruits. Transactions of the ASAE, 39(3), 1019-1023, doi:10.13031/2013.27591.
 
8.
Chen P., Sun Z., 1981. Impact parameters related to bruise injury in apples. ASAE Paper No. 81-3041. St. Joseph, MI, ASAE.
 
9.
Chen P., Tang S., Chen S., 1885. Instrument for testing the response of fruits to impact. ASAE Paper No. 85-3537. St. Joseph, MI, ASAE.
 
10.
Chen P., Yazdani R., 1991. Prediction of apple bruising due to impact on different surfaces. Trans.ASAE, 343, 956-961.
 
11.
Chen S., Chen P., Herrmann L.R., 1984. Analysis of stresses in fruit during an impact. ASAE Paper No. 84-3554. St. Joseph, MI, ASAE.
 
12.
Dobrzański, jr. B., Rybczyński R., Puchalski C., 2003, Właściwości mechaniczne skórki oraz współczynnik tarcia jabłek odmiany Gala przechowywanych w różnych temperaturach. Acta Agroph., 83, 59-69.
 
13.
Dobrzański B. jr., Rybczyński R. 2003. The measurement of colour of apple skin as a basic study of bruising. New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, Agric. Engin. LUA, 1, 6, 134-139.
 
14.
Dobrzański jr. B., 1997. Opracowanie agrofizycznych podstaw ograniczania strat i poprawy cech jakościowych owoców. Sprawozdanie Merytoryczne. PBZ-51-02. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 394.
 
15.
Dobrzański jr. B., Rabcewicz J., Rybczyński R., 2006. Handling of apple. Centre of Excellence Agrophysics. Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Lublin.
 
16.
Dobrzański jr. B., Rybczyński R., 2001a. Mechanical and optical properties of pears as parameters of stage maturity. Acta Agroph, 45, 61-68.
 
17.
Dobrzański jr. B., Rybczyński R., 2001b. Physical description of the fruit colour in quality grading of apples and pears. Physical Methods in Agriculture, ed: J. Blahovec and M. Libra, Czech Republic, 82-87.
 
18.
Dobrzański jr. B., Rybczyński R., 2002. Color change of apples as a result of storage, shelf-life and bruising. Int. Agrophys., 15(1), 13-18.
 
19.
Dobrzański jr. B., Rybczyński R. 2008. Problemy pomiaru mechanicznych właściwości owoców w aspekcie oceny ich jędrności. W: Właściwości fizyczne i biochemiczne materiałów roślinnych (Red. B Dobrzański jr., A. Rutkowski, R. Rybczyński). Wyd. Nauk. FRNA, Komitet Agrofizyki PAN, Lublin.
 
20.
Dziedzic E., Błaszczyk J., Bieniasz M., Ochał B., 2013. Istotność cech sensorycznych owoców kilku odmian gruszy dla konsumentów w wybranych rejonach. Episteme 19, 279-288.
 
21.
Garcia J. L., Ruiz-Altisent M., Barreiro P., 1995. Factors influencing mechanical properties and bruise susceptibility of apples and pears. J. Agric. Engin. Res., 61, 11-18 https://doi.org/10.1006/jaer.1....
 
22.
Gołacki K., Rowiński P., 2006. Dynamiczne metody pomiaru właściwości mechanicznych owoców i warzyw. Acta Agroph., 8(1), 69-82.
 
23.
Holt J.E., Schoorl J., 1977. Bruising and energy dissipation in apples. J. Texture Stud., 7, 421-432, doi:10.1111/j.1745-4603.1977.tb01149.x.
 
24.
Komarnicki P., Stopa R., 2013. Badania wrażliwości jabłek na stłuczenia przy obciążeniach o charakterze udarowym. Inżynieria Rolnicza. Agricultural Engineering, 3(146) T2, 131-143.
 
25.
Labavitch J.M., Greve L.C., Mitcham E., 1998. Fruit bruising: It is more than skin deep. Perishables Handling Quarterly, 95, 7-9.
 
26.
Lipa T., Szot I., 2013. Effect of fertilization methods on growth of pear trees, yielding and fruit quality. Modern Phytomorphology, 4, 55-58.
 
27.
Mohsenin N.N., 1970. Physical properties of plant and animal materials. Vol. 1. Gordon and Breach Sci. Publ., New York.
 
28.
Mohsenin N.N. 1986. Physical properties of plant and animals materials. 2nd Ed. Gordon and Breach Science Publisher, New York.
 
29.
Nadulski R., Wróblewska-Barwińska K., Strzałkowska K., 2012. Doświadczalna charakterystyka właściwości teksturalnych wybranych odmian gruszek. Inżynieria Rolnicza Agricultural Engineering, 3(138), 165-173.
 
30.
Omobuwajo T.O., Akande A.E., Sanni L.A., 1999. Selected physical, mechanical and aerodynamic properties African Breadfruit (Treculia africana) seeds, J. Food Eng., 40, 241-244 https://doi.org/10.1016/S0260-....
 
31.
Sosna I., 2000. Wpływ dwóch klonów pigwy oraz dwóch sposobów prowadzenia drzew na wzrost i owocowanie kilku odmian gruszy. Zesz. Nauk. ISiK., 8, 209-216.
 
32.
Sosna I., 2007. Uprawa gruszy. Plantpress, Kraków.
 
33.
Vaysse P., Reynier P., Roche L., Lavialle O., 2005. Sensory evaluation of new pear cultivars. Acta Hort., 671, 341-347, doi:10.17660/ActaHortic.2005.671.48.
 
34.
Vercammen J., 2002. Influence of the plant and pruning system on the financial result of ‘Conference’. Acta Hort., 596, 615-620, doi:10.17660/ActaHortic.2002.596.106.
 
36.
Wawrzyńczak A., 2006. Przechowywanie gruszek w normalnej i kontrolowanej atmosferze. XI Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników Grójec 24-25 stycznia, 74-80.
 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top