RESEARCH PAPER
Evaluation methods of suitability of chosen varieties of black currant to combine harvesting
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 257-262
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Black-currant is very popular in Poland. Harvesting measures are major comparing total measures to be done during the year at the plantation. According to the above mechanical harvesting, more economical, allows to decrease expenditures as well as time required to gather fruits. On the other hand it can cause quality and quantity lasses. The paper characterises two varieties of black-currant (Titania and Ojebyn) according to their suitability to combine harvesting. Tests were carried out on vibration simulator, which allowed frequency regulation within the range of 10-65 Hz with the constant amplitude of 3 mm. Bunches of fruits were fixed in the handle of simulator and the increase of frequency caused fruit's tore off. The frequency which caused tear off of the first fruit was noticed. Studies were carried out at harvest maturity. Fruits of Ojebyn variety were tom off at frequency of 44 Hz while fruits of Titania variety were tom off at frequency 47 Hz.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metodyka oceny przydatności wybranych odmian porzeczki czarnej do zbioru kombajnowego
porzeczka czarna, zbiór, owoce, częstotliwość
Porzeczka czarna jest szeroko uprawiana w Polsce. Nakład pracy na zbiór owoców porzeczek stanowi znaczny procent całkowitych nakładów pracy na plantacji. W tej sytuacji zbiór mechaniczny, bardziej ekonomiczny, pozwala obniżyć koszty i zmniejszyć czas potrzebny do zebrania owoców. Z drugiej jednak strony może spowodować starty jakościowe i ilościowe. W pracy scharakteryzowano dwie odmiany porzeczki czarnej (Titania i Ojebyn) pod kątem ich przydatności do zbioru mechanicznego. Badania przeprowadzono na symulatorze drgań, który umożliwiał regulację częstotliwości drgań w zakresie od 10 do 65 Hz przy stałej ich amplitudzie 3 mm. Grona mocowano w uchwycie symulatora, po czym zwiększając częstotliwości drgań notowano częstotliwość, przy której odrywała się pierwsza jagoda. Badania przeprowadzono w fazie dojrzałości zbiorczej. Stwierdzono, że owoce odmiany Ojebyn otrząsały się przy średniej częstotliwości 44 Hz, natomiast owoce odmiany Titania uwalniane były z grona przy średniej częstotliwości 47 Hz.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top