RESEARCH PAPER
Possibility of using of the first period drying model for variability determination of shrinkage course during vegetables drying
 
More details
Hide details
1
Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji SGGW, ul. Nawoursynowska 166, 02-787 Warszawa
 
 
Publication date: 2021-12-09
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 89-97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The possibility of using of the first period drying model for variability determination of shrinkage course during vegetables drying was discussed. The model contains parameter N, which value depends on the way of material shrinkage during drying. It was assumed in this paper that N is changeable during drying. For the model empirical verification the measurements of drying kinetics of single particles were used. 3 mm thick crosswise and lengthwise cut parsley slices, crosswise cut slices of parsley axial cylinder and crosswise cut rings of parsley root bark and 8 mm thick leek slices were dried at the temperature range of 40-80°C under conditions of natural convection. It turned out from the obtained results that the generalized model of vegetables drying kinetics with changeable parameter N describes the investigated process better than the model with constant N. This statement concerns the parsley root particles dried in air temperature range from 40 to 80°C and leek slices dried at 40 and 50°C. The obtained results confirmed the possibility of using of the first period drying model for variability determination of shrinkage course during drying of vegetables which particles are compact solid.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwość wykorzystania modelu pierwszego okresu suszenia do określania zmienności przebiegu skurczu suszarniczego podczas suszenia warzyw
suszenie, skurcz, matematyczne modelowanie, warzywa
Pokazano możliwość wykorzystania modelu pierwszego okresu suszenia do określania zmienności przebiegu skurczu suszarniczego podczas suszenia warzyw. W modelu tym występuje parametr N, którego wartość zależy od tego jak materiał kurczy się podczas suszenia. W pracy przyjęto, że parametr ten zmienia się podczas trwania procesu. Do empirycznej weryfikacji modelu posłużyły pomiary krzywej suszenia pojedynczych cząstek korzenia pietruszki o grubości 3 mm i plasterków porów o grubości 8 mm suszonych w warunkach konwekcji naturalnej w temperaturze 40-80°C. Z uzyskanych rezultatów wynika, że uogólniony model kinetyki suszenia warzyw ze zmiennym parametrem N dokładniej opisuje proces suszenia badanych warzyw w pierwszym okresie niż model ze stałym N. Stwierdzenie to dotyczy cząstek korzenia pietruszki w całym zakresie temperatur suszącego powietrza i plasterków porów w temperaturze 40 i 50°C. Możliwość wykorzystania omawianego modelu do określania zmienności przebiegu skurczu suszarniczego podczas suszenia warzyw, których cząstki są bryłą zwartą została potwierdzona.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top