RESEARCH PAPER
Sweet corn production technology
 
More details
Hide details
1
Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego AR, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Poland
 
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2022-03-08
 
 
Acta Agroph. 2004, 8(114 -), 1-83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Sweet corn is a valuable plant with universal application in the nourishment of man. An important aspect of sweet corn is the lack of gluten, which, in view of the increasing number of alimentary allergies, may have a significant effect on the level of its consumption. In turn, the growth of demand may result in an increase of the area of sweet corn cultivation. Climatic and soil requirements of sweet corn are such that most of the arable area of Poland provides favourable growing conditions, so its production is feasible all over the country. At present, the production of sweet corn fully satisfies the demand of the market which is low due to the lack of consumer habits. The extent of sweet corn cultivation in Poland is determined not so much by economic factors and by the production capacity of farms, as by the market demand and the possibility of utilization •o f the crops produced. Other barriers restricting the production of sweet corn include the lack of a well organized and developed raw material market and insufficient development of the processing and cold storage industry. In the monograph, the authors present the agrotechnical requirements of sweet corn cultivation and a characterization of cultivars available in the Polish market. Also discussed are the methods of corn cob harvesting and the technology of corn hob processing. The authors also present an analysis of the process of mechanical separation of kerneis from cob cores and an assessment of the effectiveness of the plant production in Poland. The cognitive objectives and experimental research presented in this work included the following: • agricultural technology of sweet corn cultivation under the conditions of Polish agriculture, • methods of sweet corn cob harvesting and processing with respect of material for direct consumption and for the processing industry, • the effect of the mechanical properties of sweet corn kernels and cobs on the process of their cutting, • analysis and estimation of the effectiveness of sweet corn production. The volume of quality of the crop is determined by the selection of cultivars for specific local site conditions, optimum time of sowing, rational mineral fertilization, and the application of comprehensive protection against weeds, pests and diseases. Sweet corn is cultivated, sown and cared for with the help of machinery that is commonly available and also used in the cultivation of fodder corn and cereals. Corn cobs can be collected by hand or in a mechanized process, using self-propelled or attachable combines. Also in the process of kernel separation from the cobs the use of cutting equipment is required. Hence, the process of cutting is significantly related to the mechanical properties of the kernels and the cobs of sweet corn. The technological value of the kernels, in turn, depends on the harvest technology and on cob processing. Financial effects obtained from sweet corn production can be relatively high, provided there is a guarantee that the cobs can be readily sold. In particular, the profitability of sweet corn production for direct consumption involves a high level of commercial risk. In sweet corn production for industrial purposes, the success of the undertaking is determined by the distance of the plantation from the nearest processing plants, and by favourable terms of contract. At the present level of profitability, an increase in the scale of sweet corn production, and therefore in the profitability of farms, is only possible if there is a growth of internal market demand and improved access to new markets.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Technologia produkcji kukurydzy cukrowej
kukurydza cukrowa, kolby, ziarno, technologia produkcji, proces odcinania ziarna, właściwości mechaniczne
Kukurydza cukrowa jest cenną rośliną o wszechstronnym zastosowaniu w żywieniu człowieka. Istotną cechą kukurydzy cukrowej jest brak glutenu, co przy wzroście liczby alergii pokarmowych może znacząco wpłynąć na wzrost jej spożycia . Z kolei wzrost popytu może wpłynąć na zwiększenie powierzchni jej zasiewów. Wymagania klimatyczne i glebowe są na większości obszaru Polski korzystne dla jej uprawy, a zatem produkcja kukurydzy cukrowej może być z powodzeniem prowadzona na terenie całego kraju. Obecnie, uprawa kukurydzy cukrowej w pełni zaspokaja potrzeby rynku, które są niewielkie ze względu na brak przyzwyczajeń konsumentów. O zasięgu uprawy kukurydzy cukrowej w Polsce nie decydują względy ekonomiczne, czy też możliwości produkcyjne gospodarstw. Wielkość produkcji uzależniona jest przede wszystkim od popytu oraz możliwości wykorzystania uzyskanego plonu. Bariery ograniczające produkcję to również brak dobrze zorganizowanego krajowego rynku surowcowego kukurydzy cukrowej oraz niedostateczny rozwój przemysłu przetwórczego i chłodniczego. W prezentowanej monografii przedstawiono wymagania agrotechniczne uprawy kukurydzy cukrowej oraz charakterystykę odmian dostępnych na naszym rynku. Omówiono także metody zbioru kolb kukurydzy i technikę ich obróbki. Dokonano również analizy procesu mechanicznego oddzielania ziarna od rdzeni kolb oraz oceny efektywności produkcji tej rośliny w Polsce. Cele poznawcze i badania eksperymentalne przedstawione w niniejszym opracowaniu obejmowały: • agrotechnikę uprawy kukurydzy cukrowej w warunkach krajowego rolnictwa, • metody zbioru i obróbki kolb kukurydzy cukrowej, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia oraz przemysłu przetwórczego, • wpływ właściwości mechanicznych ziarna i kolb kukurydzy cukrowej na przebieg procesu jego odcinania, • analizę i ocenę efektywności produkcji kukurydzy cukrowej. O wielkości i jakości plonu decyduje dobór odmiany do określonych warunków siedliskowych, optymalny termin siewu, racjonalne nawożenie mineralne oraz kompleksowa ochrona plantacji przeciw chwastom, chorobom i szkodnikom. Do uprawy, siewu i pielęgnacji kukurydzy cukrowej stosuje się maszyny ogólnie dostępne, które są także używane w uprawie kukurydzy pastewnej oraz zbóż. Natomiast kolby kukurydzy mogą być zbierane ręcznie, jak też mechanicznie przy użyciu specjalnych kombajnów przyczepianych lub samojezdnych. Również w procesie oddzielania ziarna od rdzeni kolb wymagane jest stosowanie obcinarek. Stąd też przebieg procesu odcinania jest istotnie zależny od właściwości mechanicznych ziarna i kolb kukurydzy cukrowej. Z kolei wartość technologiczna pozyskanego ziarna zależy od techniki i technologii zbioru oraz obróbki kolb. Uzyskiwane dochody z produkcji kukurydzy cukrowej mogą być stosunkowo wysokie, pod warunkiem zagwarantowanego zbytu kolb. Szczególnie opłacalność uprawy kukurydzy cukrowej do bezpośredniej konsumpcji wiąże się z wysokim ryzykiem handlowym. W produkcji dla przemysłu, o powodzeniu uprawy decyduje niewielka odległość plantacji od zakładów przetwórczych oraz korzystna umowa koatraktacyjna. Przy obecnym poziomie opłacalności wzrost produkcji kukurydzy cukrowej, a tym samym wzrost dochodowości gospodarstw jest możliwy, o ile zwiększy się popyt wewnętrzny, jak również dostępność do nowych rynków zbytu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top