Application of bromocresole purple for quality evaluation of oil pressed from full-fat rape meal heated in microwave
 
More details
Hide details
1
Department of Biological Foundations, Faculty of Production Engineering of Food and Feeds Technologies, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 815-825
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study confirmed the usefulness of a new analytical method (bromocresole purple index – BCPI) for evaluation of selected quality traits (acid value – AV and peroxide value – PV) of rape oil obtained from full-fat rape meal heated in microwave. Seeds of Polish rape cultivar ‘Kaszub’ ground and heated in microwave under the conditions of one of ten heating intensity variants, in which three thermal radiation levels (350, 500 or 650 W) corresponded to three processing times (60, 120 or 180 s) along with the control unheated sample, were subjected to tests. Experimental data (AV and BCPI as well as PV and BCPI) were processed statistically, which confirmed their interdependence (high correlation coefficient). Applying mathematical approximation, a variety of hypothetical functions of a form: AV = f(BCPI) or PV = f(BCPI) was proposed that would make possible the calculation of the analytical results and replace time-consuming methods (AV and PV) with a simple, fast and sensitive one (BCPI). The credibility of these hypothetical formulas was confirmed, achieving high determination coefficients (R2) for proposed functions in relation to real experimental data.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie purpury bromokrezolowej do oceny jakości oleju tłoczonego z ogrzewanej mikrofalowo pełnotłustej śruty rzepakowej
rzepak, nasiona, olej, ogrzewanie mikrofalowe, liczba kwasowa, liczba nadtlenkowa, wskażnik purpury bromokrezolowej, równanie regresji
Wykazano przydatność nowej metody analitycznej (wskaźnika purpury bromokrezolowej – BCPI) do oceny wybranych wyróżników jakości (liczby kwasowej – LK i liczby nadtlenkowej – LN) oleju rzepakowego uzyskanego z ogrzewanej mikrofalowo pełnotłustej śruty rzepakowej. Badaniom poddano nasiona rzepaku polskiej odmiany Kaszub, ześrutowane i ogrzewane mikrofalowo w warunkach jednego z dziesięciu wariantów intensywności tego procesu, w których każdemu z trzech poziomów mocy promieniowania (350, 500 lub 650 W) odpowiadają trzy czasy obróbki termicznej (60, 120 lub 180 s), zaś jedną z prób pozostawiono bez ogrzewania. Dane doświadczalne uzyskane w wyniku przeprowadzenia tych badań (LK i BCPI) oraz (LN i BCPI) poddano obróbce statystycznej, potwierdzając ich współzależność (wysoki współczynnik korelacji), oraz (na drodze ich matematycznej aproksymacji), zaproponowano cały szereg hipote-tycznych funkcji o postaci LK = f(BCPI) lub LN = f(BCPI), umożliwiających przeliczenie wyników tych analiz i zastąpienie czasochłonnych metod (LK, LN) prostą, szybką i czułą (BCPI). Wiary-godność tych hipotetycznych formuł matematycznych potwierdzono, uzyskując wysokie współ-czynniki determinacji (R2) proponowanych funkcji do rzeczywistych danych doświadczalnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top