Influence of some selected factors on the rape seed damage caused by impact forces
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 213-220
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An evaluation of factors influencing rape seed susceptibility to mechanical damage resulting from percussive forces has been carried out. The testing conditions (impact velocity) were made similar to those occurring in real-life conditions (in the threshing set of a combine harvester). The testing stand constructed in the Institute of Agrophysics of the Polish Academy of Sciences in Lublin for the seed tests in the conditions of dynamic loading was used. The effect of impact was evaluated as the damage manifested in the visible losses of the seed cover, cracks right through the seed, and damage to the embryo. It was found that the differentiation of the physical seed features relating to variety, temperature, pressure and time of storage vary effects of the impact.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wybranych czynników na uszkodzenia nasion rzepaku w warunkach działania sił udarowych
nasiona rzepaku, siła udarowa, uszkodzenia
Dokonano oceny czynników wpływających na podatność nasion rzepaku na uszkodzenia mechaniczne powstające w warunkach działania sił udarowych. Warunki badania (prędkość uderzenia) zbliżono do występujących w praktyce (zespół omłotowy kombajnu). Do oceny wykorzystano stanowisko do badań nasion w warunkach obciążeń dynamicznych, skonstruowane w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Skutki uderzeń oceniano jako uszkodzenia przejawiające się w widocznych ubytkach okrywy nasiennej, pęknięciach na wskroś i uszkodzeniu zarodka. Stwierdzono, że zróżnicowanie cech fizycznych nasion zależne od odmiany, temperatury, ciśnienia oraz czasu przechowywania wywołuje różne skutki uderzeń.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top