Damage of spring rape seeds under conditions of dynamic impact forces
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20- 290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 815-822
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of investigations on the susceptibility of rape seeds to macrodamage caused by the dynamic contact between seed and metal are presented in this paper. The damage is understood as a disturbance of the continuity of seed tissues as a result of the impact of extremal mechanical factors. The investigations were carried out with spring rape varieties taking into consideration the size of seeds, point and energy of impact. The investigations show that varietal features significantly differentiate the resistance of seeds to damage. It was also found that the point of impact in seed has a significant effect on its resistance to damage.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uszkodzenia nasion rzepaku jarego w warunkach działania sił udarowych
rzepak jary, nasiona, obciążenia dynamiczne, uszkodzenia
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących podatności nasion rzepaku jarego na makrouszkodzenia wynikłe z dynamicznego kontaktu nasienie – metal. Uszkodzenia te rozumiano jako naruszenie ciągłości tkanek nasion w wyniku oddziaływania na nie zewnętrznych czynników mechanicznych. Badania przeprowadzono na nasionach trzech odmian, biorąc pod uwagę wielkość nasion oraz miejsce i energię uderzeń. Przeprowadzone badania wykazały, że cechy odmianowe istotnie różnicują odporność nasion na uszkodzenia. Stwierdzono również, że miejsce uderzenia w nasiona ma bardzo istotny wpływ na ich wytrzymałość.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top