RESEARCH PAPER
Mycological characterization of rape seeds depending on storage conditions
 
More details
Hide details
1
Katedra Mikrobiologii Rolniczej AR, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
2
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 83-93
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Study results of quantitative composition of fungi grown on stored rape seeds under laboratory conditions which represented natural ones (silos, elevators) have been presented in the paper. Studies have included spring rape seeds. Star with two moisture levels (6% and 11%). They have been stored in a pressure chamber within 50 or 180 days at 20°C and 300 kPa. Mycological examinations have included estimation of total fungi population as well as number of fungi with potentially toxin-forming properties from Aspergillus, Pemicillium, Fusarium genera. Moreover, species composition of material has been evaluated. Studies have revealed that development of mould fungi on rape seed surface has depended on seed's moisture, pressure in the chamber and the storage time. Fungi from Penicillium, Asprgillus, Alternaria and Acremonium genera have been the most often isolated. Isolation frequency of above dominants has depended on the type of medium.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka mykologiczna nasion rzepaku w zależności od warunków ich przechowywania
nasiona rzepaku, warunki przechowywania, grzyby
W pracy przedstawiono wyniki badań składu ilościowo-jakościowego grzybów rozwijających się na przechowywanych nasionach rzepaku w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących warunki naturalne (silosy, elewatory). Badania przeprowadzono wykorzystując nasiona rzepaku jarego Star o dwóch poziomach wilgotności 6 i 11%. Przechowywano je przez okres 50 lub 180 dni w komorze ciśnieniowej w temp. 20°C i ciśnieniu wewnątrz komory 300 kPa. Badania mykologiczne obejmowały oznaczenie ogólnej liczebności grzybów oraz liczebności grzybów potencjalnie toksynotwórczych z rodzaju Aspergillus. Penicillium i Fusarium. Ponadto oznaczono skład gatunkowy zebranego materiału grzybowego. Przeprowadzone badania wykazały, że rozwój grzybów pleśniowych na nasionach rzepaku zależał od wilgotności nasion, ciśnienia panującego w komorze zbiornika oraz od czasu ich przechowywania. Do najczęściej izolowanych z przechowywanego materiału grzybów należały rodzaje Penicillium, Aspergillus, Altemaria i Acremonium. Częstotliwość izolacji ww. dominantów była zależna od rodzaju pożywki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top