Preliminary characterization of plants of spring rape hybrids
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Acedamy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 827-834
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study was the estimation and comparison of the basic morpho-logical-biometric features of plants that affect their yields, and the characterization of pods. The varietal plot experiment with spring rape involved two hybrid cultivars, Margo and Jura and, for comparative purposes, one standard variety – Star. Apart from the morphological-biometric features of plants, the susceptibility of pods to cracking and seed shedding were determined under field conditions. The effect of heterosis was observed in the first generation of the hybrid plants. The genotype change of rape plants resulted in an increase in seed crop yield, by from 22.2% to 25.8% as compared to the standard variety. The hybrid cultivars had better developed such crop-affecting features as the number of pods per plant and the number of ramifications per plant. The hybrid Margo had the highest susceptibility of pods to cracking, and both hybrids shed distinctly fewer seeds as compared to the Star variety.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wstępna charakterystyka roślin mieszańców rzepaku jarego
rzepak jary, mieszańce, charakterystyka roślin i łuszczyn
Praca dotyczy oceny i porównania podstawowych cech morfologicznych i biometrycznych, roślin rzepaku, mających znaczenie dla plonowania oraz charakterystyki łuszczyn. Doświadczenie poletkowe z rzepakiem jarym objęło dwie odmiany mieszańcowe Margo i Jura oraz dla celów porównawczych jedną odmianę populacyjną Star. Oprócz cech morfologiczno-biometrycznych roślin, określono podatność łuszczyn na pękanie i osypywanie nasion w warunkach polowych. Stwierdzono występowanie efektu heterozji w pierwszym pokoleniu roślin mieszańców. Zmiana genotypu roślin rzepaku przyniosła wzrost plonowania nasion, wyższy od 22,2% do 25,8% w porównaniu z odmianą populacyjną. Odmiany mieszańcowe lepiej wykształciły niektóre cechy plonotwórcze, takie jak liczba łuszczyn i liczba rozgałęzień na roślinie. Mieszaniec Margo posiadał najwyższą podatność łuszczyn na pękanie, a oba mieszańce osypały zdecydowanie mniej nasion w porównaniu z odmianą Star.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top