RESEARCH PAPER
Influence of soil solid phase parameters on values of hydraulic conductivity coefficient
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-12-31
 
 
Acta Agroph. 2003, (90), 3-75
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This dissertation presents the results of investigations concerning the influence of chosen soil physical parameters on the values of hydraulic conductivity coefficient. An optimum set of parameters of the soil solid phase was chosen, including: percent content of sand fraction, percent content of silt fraction, specific surface, determined with the method of water vapour adsorption, percent content of organic carbon, gravitational water content and water content at the potential corresponding to the field water capacity. It enabled to elaborate a physical-statistical model for direct calculation of hydraulic conductivity coefficient on the base of the knowledge of some easily measurable parameters of the soil solid phase. The proposed model makes it possible to determine the values of the soil hydraulic conductivity coefficient for 8 soil water potential values (pF 0; pF 1; pF 1.5; pF 2; pF 2.2; pF 2.5; pF 2.7; pF 3), it is from the state of full saturation to the water potential value corresponding to the point on the water retention curve, from which plant growth inhibition begins. High values of correlation coefficients and low values of standard errors of estimation, obtained for the verified soil material, both for particular soil types and for it as a whole, confirm the proper model construction (the selection of parameters of the soil solid phase as well as the use of segment regression formulas). The use of the representative experimental material (415 soil samples for the construction of the model and 145 samples for its verification), the application of uniform measuring methods and positive verification, assure that the proposed physical-mathematical model is representative and therefore especially useful.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ fizycznych parametrów gleby na wartości współczynnika przewodnictwa wodnego (badania modelowe)
W niniejszej rozprawie przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych parametrów fizycznych gleby na wartości współczynnika przewodnictwa wodnego. Wybrany został optymalny zestaw parametrów fazy stałej gleby, w skład którego wchodzą: procentowa zawartość frakcji piasku, procentowa zawartość frakcji iłu, wielkość powierzchni właściwej oznaczonej metodą adsorpcji pary wodnej, procentowa zawartość węgla organicznego, zawartość wody grawitacyjnej oraz zawartość wody przy potencjale odpowiadającym polowej pojemności wodnej. Umożliwiło to opracowanie fizyczno-statystycznego modelu do bezpośredniego wyznaczania wartości współczynnika przewodnictwa wodnego na podstawie znajomości łatwo mierzalnych parametrów fazy stałej gleby. Zaproponowany model umożliwia wyznaczanie wartości współczynnik a przewodnictwa wodnego dla 8 wartości potencjałów wody glebowej (pF 0; pF l; pF 1,5; pF 2; pF 2,2. pF 2,5; pF 2,7; pF 3), czyli od stanu pełnego nasycenia do wartości potencjału odpowiadającego na krzywej retencji wodnej punktowi początku hamowania wzrostu roślin. Wysokie współczynniki korelacji oraz niskie standardowe błędy estymacji jakie uzyskano dla weryfikowanego materiału glebowego, zarówno dla poszczególnych gatunków gleb jak również dla jego całości, świadczą o poprawnej konstrukcji modelu (zarówno wybór parametrów fazy stałej gleby, jak również zastosowanie równań regresji segmentowej). Wykorzystanie bogatego materiału badawczego (415 prób glebowych do budowy modelu i 145 prób do jego weryfikacji), zastosowanie jednolitych metod pomiarowych oraz pozytywna weryfikacja, czynią zaproponowany fizyczno-statystyczny model reprezentatywnym, a więc szczególnie użytecznym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top