The growth rate and nutritional value of the common onion
 
More details
Hide details
1
Department of Horticulture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn ul. Prawocheńskiego 21, 10-975 Olsztyn
 
2
Department of Working Machines and Research Methodology University of Warmia and Mazury ul. M. Oczapowskiego 11, 10-736 Olsztyn
 
 
Publication date: 2016-04-20
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(1), 79–86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the growth rate of onion plants and the content of dry matter and selected organic compounds in common onions during the growing season. Field experiments were conducted in 2012-2013 in the Kujawy-Pomerania Province (53°6′50″N, 19°4′6″E). The experimental materials comprised onion plants of four cultivars: Błońska, Dakota F1, Norvito F1 and Octavia. Seeds were sown in the middle of April. Between 20th June and 5th September 30 onion plants were selected randomly for an analysis of the morphological traits of bulbs and leaves. The following parameters were determined: the weight, horizontal diameter and vertical diameter of bulbs, the number of leaves involved in photosynthesis, and the concentrations of dry matter, total sugars, reducing sugars and L-ascorbic acid. In the group of the common onion cultivars under analysis, onion plants of cv. Norvito F1 were characterised by the highest increase in the weight, horizontal diameter and vertical diameter of bulbs, and the number of leaves per plant in the experimental period. The content of dry matter and total sugars in onions increased throughout the growing season. On the last sampling date, onion plants of cv. Norvito F1 had the lowest dry matter content and contained the highest concentrations of sugars.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dynamika wzrostu i war¬tość odżywcza cebuli zwyczajnej
cebula, odmiany, skład chemiczny
Celem badań była ocena dynamiki wzrostu oraz zawartość suchej masy i wybranych składników organicznych w cebuli zwyczajnej w okresie wzrostu. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2012-2013 w województwie kujawsko-pomorskim (53°6′50″N, 19°4′6″E). Materiał badawczy stanowiły rośliny czterech odmian cebuli zwyczajnej: Błońska, Dakota F1, Norvito F1, Octavia. Nasiona wysiewano w II dekadzie kwietnia. Począwszy od 20. czerwca do 5. września wykonywano pomiar cech morfologicznych główek i liści cebuli na 30 losowo wybranych roślinach. Oceniono masę, średnicę poziomą i pionową cebuli, liczbę liści asymilacyjnych oraz zawartość: suchej masy, cukrów ogółem i redukujących oraz kwasu L-askorbinowego. W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, że spośród badanych odmian cebuli, w ocenianym okresie, największą dynamiką wzrostu masy, średnicy poziomej i pionowej główki oraz liczby liści na roślinie charakteryzowała się odmiana Norvito F1. Zawartość suchej masy i cukrów ogółem zwiększała się wraz terminem badań. W ostatnim terminie analiz wykazano, że rośliny odmiany Norvito F1, zawierały najmniej suchej masy, natomiast najwięcej cukrów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125