The yield of aboveground biomass, protein and chlorophyll content in festulolium leaves in mixtures with different proportions of Medicago media Pers.
 
More details
Hide details
1
Department of Grassland and Green Space Management University of Warmia and Mazury in Olsztyn pl. Łódzki 1/17, 10-718 Olsztyn
 
 
Publication date: 2016-04-20
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(1), 87-96
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to determine the effects of different proportions of Medicago media Pers. in mixtures with Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camuson the yield of aboveground biomass, protein yield and relative chlorophyll content in festulolium leaves. The study was carried out in 2011-2013. A strict field experiment was conducted at the Educational and Research Station of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland), on mineral soil of quality class IVa and very good rye complex. Pure-sown festulolium and festulolium in mixtures with hybrid alfalfa were investigated. The experimental factor was a varied proportion (30, 50, 70%) of alfalfa seeds in the mixtures. The results demonstrated that the proportion of alfalfa in mixtures increased gradually in subsequent years, but its share in the aboveground biomass was greater to the percentage of seeds sown. Alfalfa introduced as a component of the mixtures increased the relative chlorophyll content in festulolium leaves, but no significant differences were found between plots with 30 and 50% proportions of alfalfa. The mixtures gave significantly higher yields when compared to pure-sown festulolium. Depending on the proportion of alfalfa in the mixtures, the yield was about 40 to 46% higher and more reliable in the study years. The introduction of alfalfa to the mixtures caused a significant 61-80% increase in protein yield per area unit as compared to pure-sown festulolium. The high values of the correlation coefficients demonstrate that the leaf greenness index is an important predictor of plant yield and protein yield.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plon biomasy nadziemnej i białka oraz zawartość chlorofilu w liściach Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus w mieszankach z różnym udziałem Medicago media Pers.
Festulolium braunii, Medicago media, indeks zieloności liści (SPAD), plon suchej masy, plon białka
Celem pracy było określenie wpływu zróżnicowanego udziału Medicago media Pers. w mieszance z Festulolium braunii (K. Richt.) A.na plon biomasy nadziemnej, plon białka oraz względną zawartość chlorofilu w liściach festulolium. Badania przeprowadzono w latach 2011-2013. Ścisłe doświadczenie polowe zlokalizowano w Stacji Dydaktyczno-Badawczej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na glebie mineralnej, klasy bonitacyjnej IVa, kompleksu żytniego bardzo dobrego. Badaniami objęto festulolium uprawianą w siewie czystym oraz w mieszance z lucerną mieszańcową. Czynnikiem doświadczalnym był zróżnicowany udział nasion lucerny w mieszance: 30, 50, 70%. Uzyskane wyniki wykazały, że udział lucerny w mieszankach systematycznie wzrastał w kolejnych latach badań, przy czym jej udział w biomasie nadziemnej był większy do ilości wysianych nasion. Wprowadzenie lucerny jako komponentu mieszanki spowodowało wzrost względnej zawartości chlorofilu w liściach festulolium, jednak między obiektami z 30 i 50% udziałem lucerny nie stwierdzono istotnych różnic. Mieszanki plonowały istotnie wyżej w stosunku do siewu czystego festulolium. W zależności od udziału lucerny w mieszance plonowanie było o ok. 40 do 46% większe i wierniejsze w latach badań. Wprowadzenie lucerny do mieszanki istotnie zwiększyło plon białka z jednostki powierzchni. W porównaniu do siewu czystego festulolium plon białka mieszanek wzrósł o ok. 61-80%. Wysoce istotne współczynniki korelacji dowodzą, że indeks zieloności liści można uznać za ważny wskaźnik prognozowania wielkości plonowania roślin oraz plonu uzyskanego białka.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top