RESEARCH PAPER
Differences in the chemical composition of bottom sediments in three lakes in the Polesie Lubelskie Region
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology and Ichthyology, University of Agriculture, Akademicka 13, 20-934 Lublin. Poland
 
 
Publication date: 2021-02-20
 
 
Acta Agroph. 2002, (68), 149-157
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Over the spring, and autumn season in the year 2000, investigations were conducted on the bottom sediment chemical composition in the littoral and on the middle part of three lakes in the Polesie Lubelskie. In the bottom sediments the content of organic mater, biogenic elements (total nitrogen and total phosphorus), macroelements (Ca, Mg, Na, K) as well as pH values were determined. The objective of the present work was the analysis of the seasonal variability and zone distribution of chemical components in the bottom sediments of the lakes studied. Differences were observed of the chemical composition of the bottom sediments of the lakes. Both the zonal and seasonal variability of the chemical composition of the bottom sediments proved to be different with regard to the lake researched.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zróżnicowanie składu chemicznego osadów dennych trzech jezior Polesia Lubelskiego
jeziora, osady denne. skład chemiczny
Badano skład chemiczny osadów dennych trzech jezior: Syczyńskie, Kleszczów i Rotcze położonych na Polesiu Lubelskim. Celem badań było określenie składu chemicznego oraz stwierdzenie, czy występuje strefowe i sezonowe zróżnicowanie stężeń wybranych składników chemicznych w osadach dennych tych jezior. Próby osadów dennych pobierano w dwóch sezonach, wiosennym (maj) i jesiennym (październik) 2000 roku ze stanowisk zlokalizowanych w strefie litoralu i śródjezierza poszczególnych jezior. Osad pobierano za pomocą aparatu rurowego Kajaka. Pięciokrotnie, z każdego punktu, pobierano 20 cm warstwę osadu dennego. Powietrznie suchy osad mielono, a następnie homogenizowano. Oznaczano zawartość materii organicznej (jako straty po prażeniu przez 2 godziny w 550°C), stężenie pierwiastków biogennych – azotu ogólnego metodą Kjeldahla i fosforu ogólnego metodą kolorymetryczną z molibdenianem amonu. makroelementów (Na. Ca, K. Mg) metodą spektrofotometrii absorpcji atomowej (ASA). Wartość pH wyznaczono metodą elektrometryczną Zaobserwowano wzrost stężeń makroelementów, biogenów i materii organicznej oraz wartość pH w osadzie dennym jeziora Kleszczów w okresie jesiennym. w porównaniu z sezonem wiosennym. Nie stwierdzono takiej prawidłowości zróżnicowania składu chemicznego osadów dennych jezior Syczyńskie i Rotcze. Wyższe stężenia poszczególnych pierwiastków oraz niższe pH osadów dennych odnotowano w śródjezierzu, co jest zgodne z wynikami badań innych autorów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top