Effect of nitrogen fertilisation and microbial preparations on quality and storage losses in edible potato
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agriculture and Economics, Institute of Crop Production, University of Agriculture in Krakow Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Publication date: 2016-04-20
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(1), 67-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of nitrogen fertilisation and microbial preparations on the content of dry matter, starch, total protein and nitrates (V), raw potato tuber flesh tendency to darkening and the size of edible potato tuber storage losses was assessed in field experiments. The experimental factors were nitrogen fertilisation levels: 0, 60, 120 and 180 kg N ha–1 and preparations: BactoFil B 10, Effective Microorganisms EM and UGmax soil fertiliser. The level of nitrogen fertilisation and application of microbial preparations had a significant effect on shaping the chemical composition and storage durability of potato tubers, however no influence of these factors was noted for the intensity of raw tuber flesh darkening. Increase in nitrogen fertilisation level was accompanied by a decrease in the content of dry matter and starch, whereas total protein and nitrate contents were increasing. Moreover, nitrogen fertilisation caused a significant increase in natural depletion in tubers during a 6-month storage period. The influence of microbial preparations on the tuber chemical composition was different than nitrogen fertilisation effect. Application of BactoFil B 10 preparation favoured accumulation of dry matter and starch in tubers, application of Effective Microorganisms EM preparation contributed to an increase in starch and nitrate content, whereas after using UGmax soil fertiliser a significantly lower total protein content was registered than in the case of the control.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia azotem i preparatów mikrobiologicznych na kształtowanie się ja-kości oraz strat przechowalniczych ziemniaka jadalnego
ziemniak, jakość bulw, preparaty mikrobiologiczne, nawożenie azotem, straty przechowalnicze
W badaniach polowych oceniano wpływ nawożenia azotowego oraz preparatów mikrobiologicznych na kształtowanie się zawartości suchej masy, skrobi, białka ogółem i azotanów, skłonności do ciemnienia miąższu bulw surowych oraz wielkości strat przechowalniczych bulw ziemniaka jadalnego. Czynnikami doświadczenia były poziomy nawożenia azotem: 0, 60, 120 i 180 kg N·ha–1 oraz preparaty: BactoFil B 10, Efektywne Mikroorganizmy EM oraz Użyźniacz Glebowy UGmax. Poziom nawożenia azotowego oraz aplikacja preparatów mikrobiologicznych miały istotny wpływ na kształtowanie się składu chemicznego i trwałość przechowalniczą bulw ziemniaka, nie stwierdzono natomiast wpływu tych czynników na intensywność ciemnienia miąższu bulw surowych. Wraz ze wzrostem poziomu nawożenia azotowego zmniejszała się zawartość suchej masy i skrobi, a zwiększała ilość białka ogółem i azotanów. Nawożenie azotowe powodowało ponadto istotne zwiększenie ubytków naturalnych bulw w czasie 6 miesięcznego okresu przechowywania. Wpływ preparatów mikrobiologicznych na kształtowanie się składu chemicznego bulw był odmienny niż nawożenia azotowego. Aplikacja preparatu BactoFil B 10 sprzyjała gromadzeniu suchej masy i skrobi w bulwach, zastosowanie preparatu Efektywne Mikroorganizmy EM przyczyniło się do zwiększenia zawartości skrobi i azotanów, natomiast po zastosowaniu preparatu Użyźniacz Glebowy UGmax stwierdzono istotnie mniejszą niż w obiekcie kontrolnym zawartość białka ogółem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top