Quality assessment of apples using low field magnetic resonance imaging
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Agricultural University, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
2
M. Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 183–190
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In order to assess the quality of apples it is neccessary to determine the structural changes in their tissues, related to changes of water distribution. Magnetic Resonance Imaging (MRI) is a nondestructive method for measurement of spatial distribution of water in biological material and its physical properties. Therefore, it can be used to detect mechanical damage and internal diseases of apples. The MRI experiments were carried out on a low field (0.088 T) system. The temporal evolution of the internal browning process in apples was studied by recording MRI images, using the spin echo (SE) sequence. By varying the echo time (TE) and repetition time (TR), proton density and T2 weighted images were obtained and compared. In order to shorten the acquisition time, fast imaging sequences, like FSE and FLASH, were also used, which provided similar spatial information about the disease affected tissue of the fruit.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena jakości jabłek za pomocą niskopolowej tomografii magnetyczno-rezonansowej
tomografia magnetyczno-rezonansowa, obrazowanie, jabłka, jakość
Ocena jakości jabłek polega głównie na określeniu zmian strukturalnych tkanki owocu związanych ze zmianą rozkładu wody. Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MR) jest nieinwazyjną metodą, która umożliwia badanie własności fizycznych wody w materiałach biologicznych, a zatem może być użyta do detekcji uszkodzeń mechanicznych i chorób wewnętrznych jabłek. Eksperymenty MR przeprowadzone zostały na niskopolowym tomografie w polu 0,088 T. Badano ewolucję czasową wewnętrznego brązowienia jabłek z wykorzystaniem sekwencji echa spinowego (SE) ze zmiennymi czasami echa (TE) i repetycji (TR). Porównano obrazy MR ważone gęstością protonową oraz czasem relaksacji T2. W celu skrócenia czasu akwizycji danych użyto również szybkich sekwencji obrazowania, takich jak metoda FSE, czy ultraszybka sekwencja FLASH, otrzymując we wszystkich przypadkach taki sam rozkład przestrzenny zmienionej chorobowo tkanki owocu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125