Diversified fertilization with NPK in wide-row cultivation of Amaranthus cruentus L. and total antioxidant capability of leaves and soil under amaranthus
 
More details
Hide details
1
Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, University of Life Sciences in Lublin ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 173–181
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to investigate the influence of diversified fertilization with NPK on total antioxidant capability of soil and of leaves of two Polish varieties of Amaranthus (Rawa and Aztec) in wide-row cultivation. Three doses of NPK were used: I) nitrogen 50 kg ha-1, phosphorus 40 kg ha-1, potassium 40 kg ha-1; II) nitrogen 90 kg ha-1, phosphorus 60 kg ha-1, potassium 60 kg ha-1; III ) nitrogen 130 kg ha-1, phosphorus 70 kg ha-1, potassium 70 kg ha-1. The factors determined included the antioxidant capabilities (TAC) of soil and of amaranthus leaves, with Rice-Evans and Miller method in Bartosz modification, and the content of organic carbon in the soil. On the basis of statistical analysis significant correlations were observed between TAC of soils, leaves, and content of organic coal in soil and applied level of fertilization. An increase of total antioxidant capability of the soil under amaranthus Rawa was influenced by the lowest (combination I) dose of fertilization, and in the case of Aztec the highest level of fertilization (combination III of NPK). Fertilization with doses I and III of NPK produced an increase of total antioxidant capability of leaves of Rawa, and dose III boosted the increase of total antioxidant capability of leaves of Aztec.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zróżnicowane nawożenie NPK w szerokorzędowej uprawie szarłatu (Amaranthus cruentus L.) a całkowita zdolność antyoksydacyjna liści oraz gleby pod tą rośliną
szarłat, całkowita zdolność antyoksydacyjna gleby, całkowita zdolność antyoksydacyjna liści
Celem prezentowanej pracy było zbadanie wpływu zróżnicowanego nawożenia NPK na całkowitą zdolność antyoksydacyjną gleby oraz liści dwóch polskich odmian szarłatu (Rawa i Aztek) w uprawie szerokorzędowej. Zastosowano trzy dawki NPK: I) azot 50 kg•ha-1, fosfor 40 kg•ha-1, potas 40 kg•ha-1; II) azot 90 kg•ha-1, fosfor 60 kg•ha-1, potas 60 kg•ha-1; III ) azot 130 kg•ha-1, fosfor 70 kg•ha-1, potas 70 kg•ha-1. Oznaczono całkowitą zdolność antyoksydacyjną (CZA) gleby i liści szarłatu metodą Rice-Evans and Miller według modyfikacji Bartosza, a także zawartość węgla organicznego w glebie. Na podstawie analizy statystycznej stwierdzono istotne zależności pomiędzy CZA gleb, liści a zawartością węgla organicznego w glebie i zastosowanym poziomem nawożenia. Na wzrost całkowitej zdolności antyoksydacyjnej gleby pod szarłatem odmiany Rawa miała wpływ tylko najniższa (I kombinacja) dawka nawożenia, natomiast dla odmiany Aztek najwyższy poziom nawożenia (III kombinacja NPK). Nawożenie I i III dawką NPK miało wpływ na wzrost całkowitej zdolności antyoksydacyjnej liści odmiany Rawa, natomiast III dawka sprzyjała wzrostowi całkowitej zdolności antyoksydacyjnej liści odmiany Aztek.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125