Estimation of basic physical properties of spring rape seed
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 191-205
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the years 2003-2005 a study was conducted on the basic properties of spring rape seed, cv. Star, and of seed of two compound hybrids – Margo and Jura. Determinations performed for the seed in bulk included seed layer porosity, WTK (weight of thousand kernels), density, and angles of slide and of repose. Determinations for individual seeds included seed diameter (thickness), and resistance to static load in a compression test on the Instron strength tester. The strength tests pro-vided the following mechanical parameters of the seed: values of maximum force and strain causing structural damage, force and strain within limits of elasticity, and values of energy (work) causing destruction of seeds. In the first year of the study, measurements were made for 10 levels of rape seed moisture (6-24%, at 2% increments). In subsequent years, measurements were made for air-dry seeds. It was found that with increasing seed moisture there was an increase in seed layer porosity, WTK, and in the angles of slide and of repose, while seed density decreased. Diameters of individual seeds did not change up to seed moisture level of 22%. Values of maximum force de-creased with increasing seed moisture, while values of strain increased. The highest values of force within limits of elasticity and the corresponding strain occurred at seed moisture within the range of 12-14%. Also, the study revealed cultivar-related differences as well as differences between the years of the study.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena podstawowych właściwości fizycznych nasion rzepaku jarego
rzepak jary, mieszańce, właściwości fizyczne nasion
W latach 2003-2005 przeprowadzono badania podstawowych właściwości fizycznych nasion rzepaku jarego odmiany Star oraz dwóch mieszańców złożonych Margo i Jura. Dla masy nasion określono porowatość warstwy, MTN (masę tysiąca nasion), gęstość oraz kąty zsypu i usypu. Dla pojedynczych nasion oznaczono średnicę (grubość), odporność na obciążenia statyczne w teście ściskania na aparaturze wytrzymałościowej Instron, aby uzyskać następujące parametry me-chaniczne: wartości siły maksymalnej i odkształcenia, które powodują zniszczenie struktury, siły i odkształcenia w granicy sprężystości oraz energii (pracy), powodującej zniszczenia nasion. W pierwszym roku badań przeprowadzono pomiary dla 10 poziomów wilgotności nasion (6-24%, co 2%). W latach następnych na nasionach powietrznie suchych. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wilgotności zwiększała się porowatość masy nasion, MTN oraz kąty zsypu i usypu, malała natomiast gęstość. Średnica pojedynczych nasion nie zmieniała się do wilgotności 22%. Wartości siły maksymalnej spadały wraz ze wzrostem wilgotności, zaś odkształcenie wzrastało. Największe wartości siły w granicy sprężystości i odpowiadającej jej odkształcenia występowały przy wilgotno-ści nasion 12-14%. Stwierdzono także różnice międzyodmianowe oraz między poszczególnymi latami badań.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top