Physical properties of spray dried protein hydrolysates
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Sciences, SGGW-WULS ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(1), 55-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of the spray drying process of protein hydrolysate and protein hydrolysate with an addition of maltodextrin (20%) are presented in the paper. Two values of inlet air temperature (160ºC and 200ºC) and three raw material fluxes (0.88; 1.12 and 1.24 cm3 s-1) were used. The highest moisture content in the powders (4.5%) was obtained for protein hydrolysate powders with carrier. It was found that the moisture content in powders decreased with a rise in the spray temperature and increased with a rise in the feed flux. Maltodextrin addition increased loose and tapped density and decreased apparent density and bulk porosity. Reduction of the drying temperature caused a decrease in the loose bulk and tapped density, by about 17%, in the case of protein hydrolysate without carrier. It was noticed that both the temperature of drying and the flux of the material did not influence substantially the apparent density of powders. Powdered hydrolysate was characterized with values of Hausner coefficients above 1.4, irrespective of the addition of the carrier and the change of spray drying parameters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badanie wybranych właściwości fizycznych hydrolizatu białkowego suszonego rozpyłowo
suszenie rozpyłowe, hydrolizat białkowy, maltodekstryna, gęstość, porowatość
W pracy przedstawiono wyniki badań suszenia rozpyłowego hydrolizatu białkowego oraz hydrolizatu białkowego z 20% dodatkiem maltodekstryny. Suszenia przeprowadzono w dwóch temperaturach suszenia, tj. 160 i 200ºC, oraz przy trzech strumieniach objętości podawania surowca, tj. 0,88; 1,12 i 1,24 cm3•s-1. Najwyższą zawartość wilgoci (4,5%) uzyskano dla hydrolizatu z dodatkiem nośnika. Wraz ze wzrostem temperatury suszenia wilgotność proszków zmniejszała się, zaś wzrost strumienia objętości podawania surowca wpływał na podwyższenia wilgotności proszków. Dodatek maltodekstryny istotnie wpłynął na wzrost gęstości nasypowej luźnej i utrzęsionej oraz spowodował zmniejszenie gęstości pozornej cząstek i porowatości złoża. Obniżenie temperatury suszenia, w przypadku roztworu samego hydrolizatu białkowego, powodowało zmniejszenie gęstości nasypowej luźnej oraz utrzęsionej o około 17%. Zauważono, że zarówno temperatura suszenia, jak i strumień objętości surowca nie miały istotnego wpływu na gęstość pozorną proszków. Niezależnie od dodatku nośnika oraz zmiany parametrów suszenia, sproszkowany hydrolizat charakteryzował się współ-czynnikiem Hausnera przekraczającym wartość 1,4.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top