RESEARCH PAPER
Wybrane właściwości urbanoziemów
Badania modelowe
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-02
 
 
Acta Agroph. 2003, (81), 3-82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Analyses of addition of buildings' materials were executed to soil on choose propriety of loesial soil. Model mixtures of soil were prepared from level A with concrete, brick, foam concrete, mortar and rubble in weight relation soil building material : 9-1 , 8-2, 7-3, 6-4, 5-5. Model mixtures were divided on two part and to one from them 6 w/w % of peat were added as reclaiming factor. Whole investigative material distilled water were moisturized to 25 w/w % and these soils samples were passed through from -20°C to +30°C in thermal cycles. In track of led thermal cycles and for them end part of investigative material was taken and changes of: pH, buffer capacity, granulometric composition, specific surface area, porosity, soi! solid phase were analyzed. Received results permitted to qualify transformations of buildings' materials in soil, which they stand up her significant component, creating anthropogenic soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane właściwości urbanoziemów
Badania modelowe
urbanoziemy, gleby antropogeniczne, materiały budowlane, odczyn, skład granulometryczny, powierzchnia całkowita, porowatość, gęstość fazy stałej
Przeprowadzono analizę wpływu dodatku materiałów budowlanych na wybrane właściwości gleby lessowej. Sporządzono modelowe mieszaniny gleby z poziomu A z betonem, cegłą, betonem komórkowym, zaprawą i gruzem w stosunku wagowym gleba materiał budowlany: 9-1, 8-2, 7-3, 6-4, 5-5. Modelowe mieszaniny podzielono na dwie części i do jednej z nich dodano 6% wagowych torfu jako czynnika rekultywującego. Cały materiał badawczy nawilżono do stałego poziomu 25% wodą destylowaną i podawano go cyklicznym zmianom temperatury od i -20°C do +30°C. W trakcie prowadzonych cykli termicznych i po ich zakończeniu pobierano część materiału badawczego i analizowano m.in. dynamikę zmiany pH, buforowości, składu granulometrycznego, powierzchni właściwej -zewnętrznej i całkowitej, porowatości i gęstości fazy stałej. Otrzymane wyniki pozwoliły prześledzić przemiany zarówno materiałów budowlanych jak i zmiany właściwości modelowych mieszanin antropogenicznych gleby lessowej pod wpływem dodanych do niej materiałów budowlanych, które stawały się jej znaczącym składnikiem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top