RESEARCH PAPER
Influence of superabsorbent "Agro Bio Sorbent" on some physical properties of loessial soil material
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 227-239
 
KEYWORDS
ABSTRACT
s u m m a ry. The effect of addition of superabsorbent "Agro Bio Sorbent" on some physical properties of soil material formed from loess was investigated. The dose of superabsorbent ranged from 1 to 50 weight percent. The porosity (estimated from mercury porosimetry data), density (from helium pycnometer data) and the specific surface area (from the BET method, applied to water adsorption data) we re evaluated. The physical properties of the investigated soil -superabsorbent mixtures depended on the properties of both components, as well as on the mixture composition. The influence of the superabsorbent "Agro Bio Sorbent" was more visible in the case its higher concentration in the soil material. It was observed that with the increase of its content, the amount of micropores changed, the amount of mesopres decreased, the specific surface area increased and the density of the solid phase slightly decreased. From the point of view of a plant growth, the change of the air conditions and of the specific surface area is positive. However, the increase of the total volume of micropores is rather negative, because water confined to these pores is unavailable for plants. It should be also remembered that the mercury porosimetry does not provide information about macropores and about wide capillary pores.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ superabsorbentu "Agro Bio Sorbent" na niektóre właściwości fizyczne materiału glebowego wytworzonego z lessu
podłoża ogrodnicze, superabsorbenty, materiał glebowy wytworzony z lessu, gęstość, porowatość, powierzchnia właściwa
Badano wpływ naturalnego preparatu (superabsorbentu) o dużej chłonności wodnej "Agro Bio Sorbent" na zmianę niektórych właściwości fizycznych materiału glebowego wytworzonego z lessu. Preparat dodawano do gleby w ilości od l do 50% wagowych. Badania laboratoryjne obejmowały pomiary porowatości (porozymetria rtęciowa), gęstości (piknometr helowy) i powierzchni właściwej (adsorpcja pary wodnej, równanie BET). Właściwości fizyczne badanych mieszanin typu materiał glebowy-superabsorbent zależały zarówno od właściwości obu składników, jak i od wielkości ich udziałów w mieszaninie. Wpływ preparatu był bardziej widoczny w przypadku wyższych jego dawek w materiale glebowym. Wraz ze wzrostem wielkości dawki preparatu w badanym materiale glebowym wzrastała ilość mikroporów, a zmniejszała się mezoporów, wzrastała jego powierzchnia właściwa i nieznacznie malała gęstość fazy stałej. Poprawę warunków powietrznych oraz wzrost wielkości powierzchni właściwej należy ocenić jako korzystne. Natomiast wzrost ilości mikroporów jest niekorzystny, ponieważ zatrzymywana w nich woda jest praktycznie niedostępna dla roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top