RESEARCH PAPER
Application of mercury intrusion porosimetry for pore structure characteristic of muck soils
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-02-05
 
 
Acta Agroph. 2002, (68), 45-50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Pore volume – pore radius dependencies were evaluated for two muck soils of various degree of transformation using mercury intrusion method. The total porosities. pore volumes, radii and size distribution functions were well reproducible and differed markedly between both. It seems that the pore characteristics obtained with mercury porosimetry may be used for studying of pore structure of muck soils.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie porozymetrii rtęciowej do badania struktury porowatej murszów
gleby murszowe. porowatość, porozymetria rtęciowa
Wykonano pomiary krzywych intruzji rtęci pod wysokimi ciśnieniami dla kilku próbek gleb potorfowych o różnym stopniu zmurszenia. Na podstawie powyższych krzywych obliczono zależność objętości porów od logarytmu ich promienia, funkcje rozkładu rozmiarów porów, średnie promienie porów oraz całkowite porowatości badanych gleb. Obliczone wielkości charakteryzowały się wysoką powtarzalnością oraz zależały od stopnia zmurszenia gleb. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że porozymetria rtęciowa może być stosowana w badaniu struktury porowatej gleb murszowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top