RESEARCH PAPER
Modelling of adsorption of gases in disordered porous materials
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych, Wydział Chemii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, Poland
 
3
Institute de Química de la UNAM, Circuito Exterior, Coyoacán, 04510 México D.F., México
 
 
Publication date: 2021-12-21
 
 
Acta Agroph. 2003, (84), 111-122
 
KEYWORDS
ABSTRACT
We discuss adsorption of gases in porous media fanned by a rapid quench ("freezing") of a polydisperse fluid of hard spheres. After the quench, some particles of the adsorbent arc next removed. Using the so-called replica Omstein-Zernikc equations we calculate the adsorbate -adsorbate, as well as adsorbate-adsorbent correlation functions for some selected model systems. Application of the presented theory to description of gas adsorption by real porous materials and by soils in particular is stressed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie adsorpcji gazów w nieuporządkowanych układach porowatych·
porowatość, modelowanie materiałów porowatych, adsorpcja, funkcje korelacji
W pracy przedstawiono opis teorii adsorpcji gazów w układzie porowatym powstałym w procesie zamrażania (lokalizacji) płynu polidyspersyjncgo sztywnych kul, a następnie wymyciu z uformowanego adsorbentu cząsteczek o określonych średnicach. W oparciu o równanie typu Replica Omstein-Zernike wyznaczono funkcje korelacji adsorbat-adsorbat i adsorbat-adsorbent oraz izotermy adsorpcji dla wybranych układów modelowych. Podkreślono przydatność przedstawionej teorii do opisu adsorpcji gazów przez szereg rzeczywistych układów porowatych, w tym także gleb.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top