Influence of microelements (B, Mo) and laser stimulation on sowing value of red clover seeds
 
More details
Hide details
1
Department of Detailed Plant Cultivation, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(1), 65-76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A laboratory evaluation of the sowing value of meadow red clover (Dajana cv.) was carried out in 2005-2006. The experiment was performed by means of complete randomisation in 4 replications and included two factors: 1. foliar nutrition of seeding red clover with boron and molybdenum at the following rates: 0; B-0.3; Mo-0.01; B-0.3 + Mo-0.01; B-0.45; Mo-0.015; B-0.45 + Mo-0.015 kg ha-1; 2. seed irradiation before germination using divergent He-Ne laser beam with surface power densities of 0, 4, and 8 mW cm-2 (R0, R4, R8), applied once, twice and 4 fold (x1, x2, x4). The germination energy shares of normally and abnormally germinating seeds, percentage of hard seeds, as well as of seeds infected with fungal diseases, along with their germination ability were determined. It was found that boron at the rate of 0.3 kg ha-1 and molybdenum at rates of 0.01 and 0.015 kg ha-1 significantly increased the germination energy and capacity of red clover, as well as the share of normally germinating seeds. Whereas, it considerably decreased the percentage of abnormally germinating ones. Molybdenum, regardless of the dose, significantly decreased the share of seeds infected by fungal diseases; boron had no considerable effect on that feature, while combined application of boron with molybdenum elevated that percentage. Seed stimulation with laser, mainly at higher doses, significantly increased the germination energy of red clover and the share of normally germinating seeds, while decreasing the percentage of hard seeds. It had no significant influence on germinating ability.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ mikroelementów (B, MO) i stymulacji laserowej na wartość siewną nasion koniczyny czerwonej
koniczyna czerwona, nasiona, laser, mikroelementy
W latach 2005-2006 przeprowadzono laboratoryjną ocenę wartości siewnej nasion koniczyny czerwonej – łąkowej, odmiany Dajana. Eksperyment prowadzono metodą kompletnej randomizacji w czterech powtórzeniach. W badaniach uwzględniono dwa czynniki: 1. dolistne dokarmianie borem i molibdenem nasiennej koniczyny czerwonej w następujących dawkach: 0; B-0,3; Mo-0,01; B-0,3 + Mo-0,01; B-0,45; Mo-0,015; B-0,45 + Mo-0,015 kg•ha-1; 2. naświetlanie nasion przed kiełkowaniem rozbieżną wiązką światła lasera He-Ne, o gęstości powierzchniowej mocy 0, 4 i 8 mW•cm-2 (R0, R4, R8), stosowane 1, 2 i 4-krotnie (x1, x2, x4). W materiale siewnym koniczyny czerwonej określono energię kiełkowania, udział nasion normalnie i nienormalnie kiełkujących, twardych, porażonych chorobami grzybowymi oraz ich zdolność kiełkowania. Stwierdzono, że bor w dawce 0,3 kg•ha-1 oraz molibden w dawce 0,01 i 0,015 kg•ha-1 istotnie zwiększały energię i zdolność kiełkowania koniczyny oraz udział nasion normalnie kiełkujących, a zmniejszały - nienormalnie kiełkujących. Molibden, niezależnie od dawki, obniżał udział nasion porażonych chorobami grzybowymi, bor nie miał wpływu na tą cechę, natomiast łączne stosowanie boru z molibdenem zwiększało ich udział. Stymulacja nasion laserem, głównie w wyższej dawce, istotnie zwiększała energię kiełkowania koniczyny czerwonej i udział nasion normalnie kiełkujących oraz obniżała udział nasion twardych, natomiast nie różnicowała zdolności kiełkowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top