Nature of rheological interactions between solid and liquid phases in crystalline glucose suspensions
 
More details
Hide details
1
Food Industry Engineering, Bialystok University of Technology, ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(3), 543–556
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper intrinsic viscosity is used to characterise the interactions that occur between the solid and liquid phases in crystallised honey. It is shown that this parameter, used for a long time in rheology mainly to describe liquid polymer solutions, can be also applied to analyse the rheological properties of crystallised honey. Investigations of three different types of honey in their crystallised states have demonstrated that rape honey has the highest viscosity values, whereas buckwheat honey the lowest. On the other hand, the polyfloral type shows medium viscosity values. The paper points to a dependence of intrinsic viscosity values on the morphology of the crystalline structure and shear conditions. A correlation was found to exist between parameter λ, describing crystal size distributions using the maximum diameter criterion, and intrinsic viscosity values. An increase of shear rate resulted in a drop of intrinsic viscosity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka oddziaływań reologicznych występujących w zawiesinach krystalicznych glukozy pomiędzy fazą stałą i płynną
właściwości reologiczne, zawiesin krystaliczna, lepkość istotna, lepkość logarytmiczna, lepkość względna, glukoza krystaliczna, miód skrystalizowany
W pracy do charakterystyki oddziaływań występujących pomiędzy fazą krystaliczną i płynną w skrystalizowanym miodzie wykorzystano lepkość istotną (ang. intrinsic viscosity). Wykazano, że parametr ten od dawna stosowany w reologii głównie do charakterystyki rozcieńczonych roztworów polimerów może być zastosowany również do charakterystyki właściwości reologicznych skrystalizowanego miodu. W wyniku przeprowadzonych badań trzech miodów odmianowych w postaci skrystalizowanej stwierdzono, że najwyższymi wartościami lepkości istotnej charakteryzuje się miód rzepakowy a najniższymi miód gryczany. Lepkość istotna miodu wielokwiatowego wykazywała wartości pośrednie. Wykazano, że lepkość istotna zależy od morfologii struktury krystalicznej i warunków ścinania. Stwierdzono istnienie korelacji pomiędzy parametrem λ charakteryzującym rozkłady wielkości kryształów wg średnicy maksymalnej a wartościami lepkości istotnej. Wzrost szybkości ścinania powodował spadek wartości lepkości istotnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125