RESEARCH PAPER
Determination of rheological properties of wet gluten by the creep test
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 127-144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents a new method for testing rheological properties of wet gluten by the proposed creep and recovery test of a gluten cylinder. For shaping the gluten cylinder, a gluten ball of the constant weight is forced through the outlet hole of syringe. During the creep test the shaped cylinder hanging freely down starts to extend under its weight and simultaneously increases in length of the gluten cylinder arc measured. After the test is finished, the gluten cylinder is cut off and put into NaCl solution. After a period of recovery, the length of the gluten cylinder is again measured. For interpretation of experimental data, the 4-clement Burgers model was used. On the basis of the creep curve and the cylinder length after its recovery, there were determined a number of indexes characterising rheological properties of wet gluten.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena właściwości reologicznych glutenu mokrego przy pomocy testu pełzania
pszenica, gluten mokry, właściwości reologiczne, test pełzania, model Burgersa
Artykuł zawiera opis nowej metody oceny właściwości reologicznych glutenu mokrego na podstawie proponowanego testu pełzania i odprężania walca glutenu. W celu uformowania tego walca, próbkę glutenu o określonej masie przetłacza się przez otwór wylotowy strzykawki. W czasie testu pełzania, walec glutenu zwisając swobodnie rozciąga się pod własnym ciężarem i równocześnie przyrosty jego długości są rejestrowane. Test pełzania przerywa się poprzez odcięcie i zanurzenie walca glutenu w solance. Następuje etap odprężania, przy końcu którego określa się ponownie długość walca glutenu. Do interpretacji danych pomiarowych wykorzystano 4-elementowy model reologiczny Burgersa. Na podstawie krzywej pełzania i długości walca po odprężaniu wyznaczono szereg wskaźników charakteryzujących właściwości reologiczne glutenu mokrego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top