Geometric features of Dracocephalum moldavicum L. seeds after dehulling
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Engineering and Natural Resources, University of Warmia and Mazury ul. M. Oczapowskiego 11, 10-736 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(3), 533-541
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The conducted research indicates that dehulling of Dracocephalum moldavicum L. seeds must be a multistage process. During the experiment which was carried out with seeds of 6% moisture content, after the first stage of dehulling there remained approximately 73% of non-hulled seeds. When the seeds were dehulled for the second time, there again remained a fraction of non-hulled seeds, amounting to 52%. The low efficiency of dehulling may have resulted from the small size of the seeds and the adhesive force between the husk and the cotyledon. The average surface area calculated for the projections of whole seeds of 6% moisture content was larger by 1.1÷1.17 mm2 in comparison with the surface area of separated cotyledons, and by 0.49÷0.95 mm2 in comparison with the surface area of the projection of the husk separated from the seed. The calculated circularity coefficient was the biggest as refers the projections of separated cotyledons and amounted to 0.72÷0.70. The calculated geometric parameters may be employed in further analysis of the seeds shape and their morphological components (determining shape coefficients, substitute diameters, etc.).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości geometryczne cząsteczek powstałych po obłuskiwaniu nasion pszczelnika mołdawskiego (Dracocephalum moldavicum L.)
obłuskiwanie, pszczelnik mołdawski, okrywa nasienna, liścienie, nasiona, właściwości geometryczne
Przeprowadzone badania wykazały, że obłuskiwanie nasion pszczelnika mołdawskiego musi odbywać się wieloetapowo. Podczas przeprowadzonego doświadczenia dla wilgotności nasion wynoszącej 6% po pierwszym etapie obłuskiwania pozostało około 73% nasion nieobłuskanych. Obłuskując nasiona po raz drugi pozostała ponownie frakcja nasion nieobłuskanych i było ich około 52%. Przyczyną niskiej efektywności obłuskiwania mogą być niewielkie wymiary nasion oraz duża siła przylegania łuski do liścieni. Średnie obliczone pole powierzchni rzutów całych nasion jest większe o 1,1-1,17 mm2 od pola powierzchni rzutów uwolnionych liścieni i o 0,49-0,95 mm2 od pola powierzchni rzutów oderwanej z nasion łuski. Obliczony dla rzutów uwolnionych liścieni współczynnik kolistości był największy i wynosił 0,72-0,70. Obliczone parametry geometryczne mogą być wykorzystane do dalszej analizy kształtu nasion oraz części morfologicznych (oznaczanie współczynników kształtu, średnic zastępczych itp.).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top