RESEARCH PAPER
Physical description of the fruit colour in apple quality grading
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 17-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Colour and size of apple are most important criteria among other quality parameters estimated by consumer. Most apples of Polish marked were taken after storage for determination of fruit quality based on L*a*b* system describing colour with hue, saturation and brightness (value) parameters. The measurements were performed on each apple at six areas around the fruit. The brightness index L* shown intensity of colour and most of apples were taken range from 30 to 70 points. The apples of James Grieve cultivar only are bright at continuously level around the fruit. The saturation of red colour, presented as the index of chromaticity a*, range from 0 to 40 points for most apples cultivars. Only for Empire, Cortland, Delikates, and Freedom apples slightly hue of green colour was observed. Spartan apples are saturated with similar intensity of red colour passing through the purple around the fruit. For mature apples the green colour was not observed. The values of index b* for James Grieve apples are close to 60 points that proves almost pure yellow colour of fruit skin. Determination of fruit quality based on L*a*b* system describing colour of apples should be useful for marketing and allows to check the consumer preferences made easy the decision of proper cultivar.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Interpretacja fizyczna oceny barwy w zastosowaniu do klasyfikacji jakościowej jabłek
jabłka, jakość, barwa, system L*a*b*
Kolor oraz wielkość owoców są jednymi z najważniejszych kryteriów oceny jakości konsumenckiej. Jabłka odmian występujących na polskim rynku, poddano ocenie barwy za pomocą systemu L*a*b*, który pozwala opisać barwę parametrami jaskrawości i chromatyczności (odcień i nasycenie). Na każdym owocu wykonywano sześć pomiarów na obwodzie jabłka. Parametr jaskrawości wskazujący intensywność barwy przyjmował wartości w zakresie od 30 do 70 punktów. Wysokie wartości tego parametru wyróżniały jabłka odmiany James Grieve jako jasne wokół całego obwodu. O wysyceniu owoców barwą czerwoną świadczy parametr a*, którego wartości dla większości odmian zawierają się w zakresie od O do 40. Wśród badanych owoców tylko jabłka odmian Empire, Cortland, Delikates i Freedom wyróżniały się delikatnym kolorem zielonym. Jednorodnie wybarwione jabłka odmiany Spartan posiadały kolor czerwony przechodzący w purpurę. U jabłek dojrzałych nie zaobserwowano koloru zielonego. Wartości współczynnika b* bliskie 60, świadczą o jednolitym wybarwieniu czystą żółcią owoców odmiany James Grieve. Ocena jakości w oparciu o system L*a*b* może być użyteczna w obiektywnej klasyfikacji barwy jabłek oraz przy sprawdzeniu konsumenckich preferencji, ułatwiając dobór właściwych odmian.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top