Influence of drying technique on optical properties of dried apple slices
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Technology, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 445-453
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was investigation of the influence of convective-microwave drying parameters, like microwave power and air temperature, on colour of dried apple slices. The results were compared with convective dried apples, dried at 70ºC temperature. The range of the study comprised the measurement of colour parameters in Lab system: L*, a*, b*, saturation (C) and total colour difference (ΔE) for external surface of apple tissue. Achieved results indicated that dried apple tissue lightened during convective-microwave drying in comparison with raw apples. While the air temperature and microwave power increased, the tissue lightness decreased and it was confirmed in the measurement of the browning potential. Dried material obtained with lower mi-crowave power had bigger colour differences in comparison with raw apples.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ techniki suszenia na właściwości optyczne suszu jabłkowego
suszenie konwekcyjno-mikrofalowe, suszenie konwekcyjne, barwa, potencjał brązowienia, jabłka
Celem pracy było określenie wpływu parametrów suszenia konwekcyjno-mikrofalowego tj. mocy mikrofal i temperatury powietrza, na barwę tkanki jabłka. Wyniki porównywano z barwą suszu jabłkowego suszonego metodą konwekcyjną w temperaturze 70ºC. Zakres pracy obejmował pomiar parametrów barwy w układzie CIE Lab: L*, a*, b*, nasycenie C i bezwzględną różnicę barwy ΔE suszu jabłek. Uzyskane wyniki wskazują, że tkanka jabłka w czasie suszenia konwekcyjno-mikrofalowego jaśniała w porównaniu do tkanki nie suszonej. Wraz ze wzrostem temperatury powietrza i mocy mikrofal jasność tkanki obniżała się, co potwierdzono w pomiarach potencjału brązowienia. Susz otrzymany przy niższej mocy mikrofal charakteryzował się większymi zmianami barwy w porównaniu z jabłkiem surowym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top