RESEARCH PAPER
Mechanical and optical properties of pears as parameters of stage maturity
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (45), 61-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Pear fruits cv. Konferencja and Lukas6wkn, at various ripening stages, were studied under compression and penetration. A cylindrical steel indenter, with n diameter of 6 mm, was squeezed in to the fruit. However, the modulus of elasticity was determined at small strain under the break of skin. On the other hand, for maturity stage estimation the colour of fruits was determined using the L•a•b• system, describing colour with hue, saturation and brightness parameters. The measurements were performed on each apple at five areas around the fruit. it was found that maturity stage was related to the mechanical parameters of fruit as well as the colour. Chromaticity value a• was differently higher for more mature fruits and red colour on the fruit surface was observed. The brightness index L* shown intensity of Konferencja pears colour and most fruits were taken range close to 45 points. The pears of Lukas6wka cultivar were bright at all stage of maturity, reaching value close to 60. The saturation of red colour, presented as the index of chromaticity a•, range from 0 to 10 points for pears harvested at earlier term. Only for later harvested Lukas6wka pears a slightly red colour was observed. For mature pears the green colour was not observed. The values of index b• for Lukas6wka pears were close to 50 points that proves almost pure yellow colour of fruit skin at all maturity stage. Determination of fruit quality based on L•a•b• system describing colour of fruits as additionally measurement to firmness estimation should be useful for determination of maturity stage and harvest date.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości mechaniczne i optyczne gruszek jako parametry oceny ich dojrzałości
gruszki, dojrzałość, jędrność, barwa, system L•a•b•
Stopień dojrzałości gruszek odmian "Konferencja" i "Lukasówka" badano określając jędrność owoców w testach ściskania. Owoce przekłuwano za pomocą cylindrycznego penetrometru o średnicy 6 mm, jednak moduł sprężystości wyznaczono w zakresie niewielkich odkształceń przed przekłuciem ich skórki. Dojrzałość owoców i stopień wybarwienia skórki określano stosując system L•a•b•, który umożliwia rejestrację parametrów chromatyczności i jaskrawości barwy. Kolor każdej z gruszek określano w pięciu położeniach wokół owocu. Zaobserwowano, że stopień dojrzałości związany był z właściwościami mechanicznymi równie ściśle jak z ich wybarwieniem. Parametr chromatyczności a• był istotnie różny dla bardziej dojrzałych owoców, dla których obserwowano czerwony rumieniec na ich powierzchni. Parametr jaskrawości L• wskazuje ciemniejszy kolor gruszek odmiany Konferencja, którego wartości są bliskie 45. Gruszki odmiany Lukasówka charakteryzują się jaśniejszą barwą, dla których wartość tego parametru osiąga 60; dla wszystkich badanych klas dojrzałości. Nieznaczny wzrost wybarwienia kolorem czerwonym zaobserwowano dla gruszek odmiany Lukasówka zbieranych w późniejszym terminie. U dojrzałych gruszek nie zaobserwowano zielonego koloru. Wartości parametru b• dla gruszek odmiany Lukasówka, osiągające wartość 50 świadczą o zdecydowanym wybarwieniu żółtym kolorem gruszek tej odmiany, niezależnie od klasy dojrzałości. Ocena barwy, oprócz badania jędrności owoców, wykorzystująca parametryczny system L•a•b•, może być stosowana jako dodatkowy pomiar ułatwiający określenie stanu dojrzałości gruszek oraz prawidłowego terminu zbioru.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top