Porosity of leached forest-meadow chernozem polluted with lead and cadmium
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
Department of Ecology and Biology, Lviv State Agrarian University, ul. V. Velukogo 1, Lviv
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 455-463
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The porosity of leached forest-meadow chernozem polluted by Cd and Pb was studied by mercury porosimetry. The samples were taken from the research field of the Lviv State Agrarian University, from layers of 0-10 cm and 10-20 cm deep. The pore volume of polluted soils ranged from 370 mm-3g-1 to 515 mm-3g-1 and was higher for Cd- than Pb-polluted polluted soil. The soil samples containing Cd were also characterized by higher total porosities and average pore radii. The pore size distributions for the investigated soils exhibited one or two peaks of different height. The distributions for Cd-polluted soils were shifted towards larger pore radii compared with those for Pb-polluted soils. Different influence of lead and cadmium on porosity of leached chernozem was connected with the chemical properties of both heavy metals and with the properties of the soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porowatość wyługowanego czarnoziemu leśno-stepowego zanieczyszczonego ołowiem i kadmem
zanieczyszczenie gleby, ołów, kadm, porozymetria rtęciowa
Metodą porozymetrii rteciowej badano porowatość wyługowanego leśno-stepowego czarnoziemu, zanieczyszczonego ołowiem i kadmem. Gleby pochodziły z poletek doświadczalnych stacji badawczej Uniwersytetu Rolniczego we Lwowie. Próbki glebowe pobrano z głębokości 0-10 i 10-20 cm. Maksymalne stężenie ołowiu w glebie wynosiło 320 mg×kg-1, a kadmu 30 mg×kg-1. Dla badanych gleb wyznaczono krzywe kumulatywne i krzywe rozkładu porów w funkcji promienia. Objętość porów w badanych glebach zmieniała się od 370 mm3×g-1 do 515 mm3×g-1 i była wyższa dla gleb zanieczyszczonych Cd niż ołowiem. Dla obu gleb, tj. Pb-gleby i Cd-gleby, stwierdzono różną objętość porów w warstwie powierzchniowej i głębszej. Objętość porów, porowatość całkowita i średni promień porów były niższe dla Pb-gleby niż Cd-gleby. Dla czarnoziemu zanieczyszczonego Pb na krzywych różniczkowych objętości porów (PSD) występował jeden pik (przy promieniu porów ok. 6.97 μm), a krzywe miały podobny przebieg. W porównaniu do gleby zanieczyszczonej Pb, krzywe PSD dla gleby zanieczyszczonej Cd były bardziej zróżnicowane, szczególnie dla próbki pobranej z głębokości 10-20 cm. Dla tej próbki funkcja PSD charakteryzowała się dwoma pikami: wysokim pikiem występującym dla porów o promieniu ok. 10.66 μm oraz drugim mniejszym, dla porów o promieniu ok. 45.32 μm. Gleba zanieczyszczona Cd charakteryzowała się większą porowatością i obecnością porów o większym promieniu. Badane próbki czarnoziemu zanieczyszczonego Pb i Cd posiadały głównie pory magazynujące wodę. Zróżnicowany wpływ ołowiu i kadmu na porowatość czarnoziemu leśno-stepowego związany był z chemiczną naturą tych pierwiastków oraz właściwościami gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top