Influence of apple ring thickness on the duration of first drying period
 
More details
Hide details
1
Thermal Engineering Department, University of Agriculture, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 271-280
 
KEYWORDS
ABSTRACT
We studied the kinetics of drying apples of the apple-tree 'Jonagold' variety – broken up into rings of the diameter of 20 mm, and thickness, respectively: 3, 4, 5, 7 and 10 mm – in the temperature of 55 C, at the drying air flow velocity of 0,5 m s-1, and determined the thermometer temperature of wet drying air. The apple ring drying process was carried out in forced convection conditions, from the initial moisture content of 85%, until the examined raw material reaches the moisture content of 16%. Using study results, we defined, with assumed relative error not exceeding 5%, the duration of first drying period for particular thickness of apple rings, which was, respectively: τI (3 and 4 mm) = 2700 s, τI (5 mm) = 3600 s, τI (7 mm) = 5400 s, τI (10 mm) = 7200 s. On the basis of the performed variance analysis, we found a significant influence (on the significance level α = 0,05) of apple ring thickness on the duration of first drying period, and with the increase of apple ring thickness the duration of the first period of convection drying becomes longer.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ grubości krążków jabłek na czas trwania pierwszego okresu suszenia
jabłka, konwekcja wymuszona, model matematyczny
Zbadano kinetykę suszenia owoców jabłoni odmiany 'Jonagold' – rozdrob-nionych na krążki o średnicy 20 mm i grubości odpowiednio 3, 4, 5, 7 i 10 mm – w temperaturze 55 C, przy prędkości przepływu powietrza suszącego 0,5 m×s-1 oraz określono temperaturę termometru mokrego powietrza suszącego. Proces suszenia krążków jabłek realizowano w warunkach konwekcji wymuszonej od wilgotności początkowej 85% do momentu osiągnięcia przez badany surowiec wilgotności wynoszącej 16%. Wykorzystując wyniki badań określono, z założonym błędem względnym nie przekraczającym 5%, czas trwania pierwszego okresu suszenia dla poszczególnych grubości krążków, który wyniósł odpowiednio: τI (3 i 4 mm) = 2700 s, τI (5 mm) = 3600 s, τI (7 mm) = 5400 s, τI (10 mm) = 7200 s. Na podstawie przeprowadzonej analizy wariancji stwierdzono istotny wpływ (na poziomie istotności α = 0,05) grubości krążków jabłek na czas trwania pierwszego okresu suszenia, przy czym wraz ze wzrostem grubości krążków rośnie czas trwania pierwszego okresu konwekcyjnego suszenia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top