Influence of microwave power on quality of dried apple
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw Agricultural University (SGGW), ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 457-467
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was investigation of the influence of convective-microwave drying parameters, like microwave power, on quality of dried apple slices. Experiments were carried out under different microwave power levels (100-300 W) and in temperature 40oC. The range of the study comprised measurement of instrumental features (mechanical, acoustic) and sensory attributes of texture of dried apple as well as an analysis of correlation between them. Results showed that quality of dried apple was dependent on microwave power. Increase in microwave power caused an increase of values of the mechanical and acoustic features of texture of dried apple. The best, with regard to sensory features, were apples dried at microwave power of 200W. High correlations were observed between the instrumental and sensory parameters and the quality of dried apple.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ mocy mikrofal na jakość suszu jabłkowego
suszenie konwekcyjno-mikrofalowe, jabłka, tekstura, właściwości mechaniczne, akustyczne i sensoryczne
Celem pracy było określenie wpływu mocy mikrofal podczas suszenia mikrofalowo-konwekcyjnego na jakość suszu jabłkowego. Suszenie konwekcyjno-mikrofalowe plasterków jabłek odmiany Idared przeprowadzono w laboratoryjnej suszarce w temperaturze 400C, przy mocy mikrofal: 100, 150, 200, 250, 300 W. Zakres pracy obejmował wyznaczenie instrumentalnie (mechanicznych, akustycznych) i sensorycznie wyróżników tekstury oraz analizę korelacji między nimi. Uzyskane wyniki wskazują, że jakość suszu zależy od mocy mikrofal. Zwiększenie mocy mikrofal powodowało wzrost wartości wyróżników tekstury mechanicznych i akustycznych. Najlepiej pod względem sensorycznym postrzegane były jabłka suszone przy mocy mikrofal 200W. Wystąpiły wysokie korelacje między parametrami jakości suszu wyznaczonymi instrumentalnie i sensorycznie. Z przeprowadzonych badań wynika, że do suszenia jabłek Idared, w temperaturze 40oC należy stosować moc mikrofal 200 W.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top