Effect of water activity on selected descriptors of the acoustic emission of oat flakes
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Sciences, SGGW ul. Nowoursynowska 159c 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(1), 77-87
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was to investigate how water activity influences the acoustic properties of oat flakes. Oat flakes at water activity within the range of 0.025- 0.649 were subjected to compression in bulk with the speed of 50 mm min-1. Acoustic emissions were measured by a piezoelectric accelerometer and analysed. Total acoustic energy, number of acoustic events, energy of a single acoustic event and the slope of spectral characteristic were calculated. The relationship between water activity and acoustic parameters was non-linear and well described by Fermi’s equation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ aktywności wody płatków owsianych na wybrane deskryptory emisji akustycznej
płatki owsiane, emisja akustyczna, aktywność wody
Celem pracy było określenie wpływu aktywności wody płatków owsianych na ich właściwości akustyczne. Produkt o aktywności wody z zakresu 0,025-0,649 ściskano w masie z prędkością 50 mm•min-1. Emisję akustyczną towarzyszącą niszczeniu płatków rejestrowano i analizowano. Wyznaczono charakterystykę widmową zarejestrowanego dźwięku oraz obliczono takie deskryptory emisji akustycznej jak: liczba zdarzeń emisji akustycznej, średnia amplituda pojedynczego zdarzenia EA, całkowita energia emisji akustycznej, oraz współczynnik nachylenia charakterystyki mocy β. Wpływ aktywności wody na obliczone deskryptory EA miał charakter nieliniowy. W wąskim przedziale aktywności wody następowały istotne statystycznie zmiany wartości badanych współczynników dlatego zależność ta została opisana zmodyfikowanym równaniem Fermiego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top