The effect of fertilization on the content of mobile forms of selected microelements in soil and their leaching in a pot experiment
 
More details
Hide details
1
Department of Agriculture Chemistry, Agricultural University, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(1), 89-101
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The investigations were conducted to determine the effect of applied mineral fertilization, treatment with a waste of magnesium sulphate production on the content of selected microelements in soil effluents. The experiment was conducted for three years (2004-2006) in PVC pots with 22 kg of air-dried soil material equipped with soil effluent draining system. In the non-limed soil the contents of mobile forms of copper, zinc and manganese were higher. Liming diminished the contents of the analysed element mobile forms and slowed the soil acidification process. From among the studied elements the greatest amounts of zinc were leached from both limed and non-limed soils, whereas the smallest quantities of copper were registered in the soil effluents. Under the conditions of conducted experiment a significant effect of soil pH on leaching of the analysed microelements was observed, whereas liming generally decreased the contents of copper, zinc and manganese in the soil effluents.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia na zawartość mobilnych form wybranych mikroelementów w glebie oraz ich wymywanie w doświadczeniu wazonowym
gleba, nawożenie, mikroelementy, wymywanie
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu zastosowanego nawożenia mineralnego, odpadem po produkcji siarczanu magnezu oraz wapnowania na zawartość wybranych mikroelementów w odciekach glebowych. Badania prowadzono w 3 letnim okresie (2004-2006), w wazonach wyposażonych w system do odprowadzania odcieków glebowych, mieszczących 22 kg powietrznie suchego materiału glebowego. W glebie nie wapnowanej zawartość mobilnych form miedzi, cynku i manganu była większa. Wapnowanie zmniejszyło zawartość mobilnych form badanych mikroelementów oraz spowolniło proces zakwaszenia gleby. Spośród badanych pierwiastków w największych ilościach, zarówno z gleby nie wapnowanej jak i wapnowanej wymywany był cynk, a najmniej w odciekach glebowych oznaczono miedzi. W warunkach przeprowadzonych badań istotny wpływ na wymywanie badanych mikroelementów miał odczyn gleby, a wapnowanie na ogół istotnie zmniejszyło zawartość, miedzi, cynku i manganu w odciekach glebowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top