Effect of lemon aroma content on selected physical properties of microcapsules
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences (WULS-SGGW) ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(1), 59-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The physical properties of powders have a significant impact on the efficiency of aroma retention in the process of microencapsulation of aroma. The aim of this study was to investigate the relationship between the content of lemon aroma in emulsion on micro-encapsulation by the spray drying method and on selected physical properties of powders. The emulsion was prepared at a concentration of 30% (26% maltodextrin and 4% Arabic gum), aroma additive was 2, 4, 6, 8 and 10% of the total weight of the solution. Emulsion viscosity measurements showed that apparent viscosity of the emulsion increased from 30 to 41 mPa after exceeding the value of 4% aroma. By contrast, the density of the emulsion decreased linearly with increasing aroma content. The aroma content increase resulted in a decrease of powders apparent density from 1437 to 1220 kg m-3. No direct impact the aroma content on water content, density and porosity of powder bed was demonstrated. Particle size of powder particles increased with rising amount of added aroma. The cumulative curve showed that half of analysed particles had a diameter smaller than or equal to 6.3 m in powders with 4% aroma, and 9.1 m when the content of aroma was 10%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zawartości aromatu cytrynowego na wybrane właściwości fizyczne mikrokapsułek
gęstość pozorna, gęstość luźna, średnica zastępcza, suszenie rozpyłowe, aromat cytrynowy
W procesie mikrokapsułkowania aromatów istotny wpływ na efektywność retencji aromatu mają właściwości fizyczne proszków. Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy zawartością aromatu cytrynowego w roztworze przeznaczonym do mikrokapsułkowania metodą suszenia rozpyłowego a wybranymi właściwościami fizycznymi proszków. Do badań przygotowano roztwory o stężeniu 30% (26% maltodekstryny i 4% gumy arabskiej), dodatek aromatu wynosił 2, 4, 6, 8 i 10% całkowitej masy roztworu. Pomiary lepkości emulsji wykazały, iż po przekroczeniu wartości 4% dodatku aromatu następował wzrost lepkości pozornej emulsji poddawanych suszeniu od 30 do 41 mPa•s. Natomiast gęstość emulsji malała liniowo wraz ze wzrostem zawartości aromatu. Wzrost zawartości aromatu spowodował spadek gęstości pozornej proszków od 1437 do 1220 kg•m-3. Nie wykazano jednoznacznego wpływu dodatku aromatu na zawartość wody, gęstość luźną i porowatość złoża. Wielkość cząstek proszków wzrastała wraz ze zwiększeniem ilości dodatku aromatu. Z krzywej skumulowanej wynika, że połowa analizowanych cząstek miała średnicę mniejszą lub równą 6,3 m w proszkach z 4%-owym dodatkiem aromatu, a 9,1 m gdy zawartość aromatu wynosiła 10%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top