RESEARCH PAPER
Evaluation of variability of soil physical properties with various number and location of measurement points
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Pol and
 
 
Publication date: 2020-11-03
 
 
Acta Agroph. 2001, (57), 147-158
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the paper was to recognise soil moisture, bulk density and soil thermal properties variability on field with different sampling number and its location. Measurements of topsoil (16 cm) moisture and bulk density were made on the maize field. The data obtained from eighteen sets with various number and location of measurement points were analysed by means of statistical method. The highest variability was observed for thermal conductivity of soil. Variability of thermal diffusivity and water content on a site with maize was little lower than variability of thermal conductivity. Lowest variability on the study field was observed for bulk density of soil. Heat capacity and air content were characterised by little higher variability than bulk density. For sets contained different number and location of sampling, statistical analyses, showed that representative description of loess soil physical property variability should be based on at least 20 measurement points.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena zmienności wybranych cech gleby przy różnym układzie i liczbie próbkowań
wilgotność, gęstość, właściwości cieplne, zmienność, gleba
Celem pracy było rozpoznanie zmienności wilgotności, gęstości, zawartości powietrza w glebie. pojemności cieplnej, przewodnictwa i dyfuzyjności cieplnej gleby oraz zbadanie cech ich rozkładu i sprawdzenie, czy różne rozmieszczenie punktów pomiarowych na obiekcie badań i ich różna liczba znajduje odzwierciedlenie przy charakterystyce danej cechy gleby. Obiekt badań stanowiło pole kukurydzy, na którym przeprowadzono pomiary wilgotności i gęstości powierzchniowej (16 cm) warstwy gleby. Właściwości cieplne gleby obliczono wykorzystując statystyczno-fizyczny model przewodności cieplnej i znane zależności matematyczne na pojemność i dyfuzyjność cieplną gleby. Dane otrzymane z osiemnastu różnych siatek pomiarowych analizowano stosując metody statystyczne. Największą zmienność zaobserwowano dla przewodności cieplnej gleby niezależnie od przyjętej liczebności i rozmieszczenia punktów pomiarowych na obiekcie badań. Nieco mniejszą zmiennością charakteryzowała się dyfuzyjność cieplna i wilgotność gleby. Najmniejszą zaś zmienność zaobserwowano dla gęstości gleby. Nieznacznie większą zmiennością od gęstości cechowała się pojemność cieplna i zawartość powietrza w glebie. Wyznaczone parametry statystyczne dla różnych układów i różnej liczby punktów pomiarowych wskazują, że do oceny zmienności badanej cechy gleby wystarczy, co najmniej dwadzieścia danych pomiarowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top