Effect of microwave radiation on degree of infection with Rhizoctonia solani Kühn of stored potato tubers
 
More details
Hide details
1
Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes Agricultural University of Krakow ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(1), 49-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effect of microwave radiation on the degree of infection with Rhizoctonia solani Kühn of stored potato tubers. In the storage experiment conducted in 2006-2008 very early potato varieties were used: Felka Bona, Rosara and Velox. Storage of potato tubers resulted in a significant increase in the degree of Rhizoctonia solani infection. Microwave irradiation of potato tubers, prior to storage, significantly affected, in relation to the control sample, the degree of infection with Rhizoctonia solani after storage.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ promieniowania mikrofalowego na stopień porażenia przechowywanych bulw ziemniaka przez Rhizoctonia solani Kühn
ziemniak, mikrofale, przechowywanie, Rhizoctonia solani Kühn
Celem pracy było określenie wpływu promieniowania mikrofalowego na stopień porażenia przechowywanych bulw ziemniaka przez Rhizoctonia solani Kühn. W doświadczeniu przechowalniczym prowadzonym w latach 2006-2008 wykorzystano bardzo wczesne odmiany ziemniaka: Felka Bona, Rosara i Velox. Przechowywanie bulw ziemniaka powodowało istotne zwiększenie stopnia ich porażenia rizoktoniozą. Napromieniowanie mikrofalami bulw ziemniaka przed ich przechowywaniem istotnie wpływało, w odniesieniu do próby kontrolnej, na zmniejszenie stopnia ich porażenia rizoktoniozą po przechowywaniu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top