RESEARCH PAPER
Determination of mechanical properties of rape seeds in uniaxial test
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 167-178
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Experimental investigations of mechanical behaviour of bedding of rape seeds were performed at four levels of moisture content (6, 9, 12 and 15%). Bulk density and pressure ratio of the bedding were determined with methods recommended by new standard Eurocode I. Deformation of the medium was also investigated in loading – unloading cycle of uniaxial compression. Stress – strain relationship was described with an elastoplastic model proposed by Sawicki. Modulus of elasticity and Poisson's ratio of the material were determined using linear phase of unloading cycle. It was stated that adopted model adequately described investigated process. Material properties as well as the model parameters were found strongly influenced by moisture content of seeds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości mechaniczne złoża nasion rzepaku wyznaczane w teście jednoosiowego ściskania
nasiona rzepaku, iloraz naporu, gęstość usypna, jednoosiowe ściskanie, model mechaniczny
Badano mechaniczne właściwości złoża nasion rzepaku o czterech poziomach wilgotność (6, 9, 12 i 15%). Gęstość usypną i iloraz naporu złom wyznaczano metodami zalecanymi przez nową normę Eurocode l. Szczegółowo analizowano deformację ośrodka w cyklu obciążenie - odciążenie w warunkach jednoosiowego ściskania. Zależność naprężenie-odkształcenie opisano modelem sprężysto-plastycznym sformułowanym przez Sawickiego. Z liniowej części fazy odciążania wyznaczano moduł sprężystości i współczynnik Poissona ośrodka. Stwierdzono, że przyjęty model poprawnie opisuje badany proces a wyznaczone właściwości złoża oraz parametry modelu zaletą od wilgotności nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top