Determination of the bruise threshold of apples
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Theory and Automatics, University of Life Sciences in Lublin ul. Doświadczalna 50 A, 20-280 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(1), 261-272
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the study the bruise susceptibility of apples in impact loading condition on the basis of strength index called bruise threshold was determined. The bruise threshold is defined as a drop height at which bruise of a sample at a specific mass, shape and impact surface appears. To establish the bruise threshold twofold impact was applied for drops at height range from 4 to 22 mm. To carry out the impact research, a pendulum device was used, in which an apple was an impactor which struck at a rigid force sensor. The bruise threshold values were determined for apples of Melrose variety. The influence of four-week storage time and apple mass was established on the bruise threshold values and the parameters of reaction force course. As a result of the measurements carried out, it turned out that concluding the bruise threshold value on the basis of variance of the force courses measured during the experiments is not sufficient. A correction was suggested for the methodical assumptions, consisting in bruise threshold method complementing the analysis of reaction force in time.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczanie progu obicia jabłek
próg obicia, jabłko, udar, wrażliwość na obicia
W artykule podjęto próbę określenia wrażliwości na obicia jabłek w warunkach obciążeń udarowych na podstawie wskaźnika wytrzymałościowego zwanego progiem obicia. Próg obicia definiowany jest jako wysokość spadku, przy której pojawia się stłuczenie próbki o określonej masie, kształcie i powierzchni udaru. Aby wyznaczyć próg obicia użyto metody dwukrotnego uderzenia dla spadków z wysokości od 4 do 22 mm. Do przeprowadzania badań udarowych zastosowano stanowisko pomiarowe wykorzystujące zasadę działania wahadła przy czym elementem uderzającym w nieruchomy czujnik siły było jabłko. Wyznaczono wartości progu obicia jabłek odmiany Melrose. Określono wpływ czterotygodniowego okresu przechowywania oraz masy jabłek na wartości progu obicia i parametry przebiegu siły reakcji. W wyniku przeprowadzenia pomiarów okazało się, iż wnioskowanie o wartości progu obicia na podstawie rozbieżności przebiegów siły, zmierzonych podczas eksperymentu, nie jest wystarczające. Zaproponowano korektę założeń metodycznych polegającą na uzupełnieniu metody wyznaczania progu obicia o analizę symetrii krzywych siły reakcji w czasie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top