RESEARCH PAPER
Dynamic reaction of grain to impact load
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Elektrotechniki Ogólnej, Wydział Elektryczny, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-02
 
 
Acta Agroph. 2002, (76), 3-87
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This publication presents a new measurement method for impact force of grain on a solid obstacle with the use of piezoelectric transducers. This method makes possible to register the grain impact force waveform. Piezoelectric transducers are used in measurements as sensors of vibrations, force converters and in echo ranging. Piezoelectric transducers are the most useful for dynamic quick-variable measurements because of their frequency characteristics. These properties inspired the author to use them in not so well developed dynamic tests of grain reactions. Measurements carried by other authors were limited only to the results of impacts and did not let for the evaluation of the influence of external factors on impact forces and their time waveforms. One type of a transducer with the whole measuring system has been used in the carried research. The application of better transducers and some modification of the system can make possible to carry out dynamic tests of grain with higher precision o f representation of impact force. Automation of this measuring system could ease and extend them.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Reakcja dynamiczna nasion na obciążenie udarowe
Teoretyczne i aplikacyjne podstawy
przetworniki piezoelektryczne, uderzenie, współczynnik restytucji, nasiona roślin uprawnych
W prezentowanym opracowaniu przedstawiono nową metodę pomiarową sił uderzeniowych nasion o przeszkodę stałą przy wykorzystaniu przetworników piezoelektrycznych. Metoda ta pozwala na rejestrację przebiegu siły uderzeniowej nasion. Przetworniki piezoelektryczne są wykorzystywane w technice pomiarowej jako sensory drgań, przetworniki siły, oraz w hydrolokacji. Przetworniki piezoelektryczne najlepiej nadają się do szybkozmiennych pomiarów dynamicznych ze względu na ich charakterystykę częstotliwościową. Te właściwości zainspirowały autora do ich wykorzystania w mało rozwiniętych badaniach dynamicznych reakcji nasion. Pomiary prowadzone przez innych autorów ograniczały się tylko do oceny skutków uderzenia i nie pozwalały na ocenę wpływu czynników zewnętrznych na wielkości sił uderzeniowych oraz ich przebiegu w czasie. W przeprowadzonych badaniach zastosowano jeden typ przetwornika wraz z całym układem pomiarowym. Zastosowanie lepszych przetworników, modyfikacja układu może pozwolić na badania dynamiczne nasion z większą dokładnością odwzorowania przebiegu siły uderzeniowej. Automatyzacja układu pomiarowego ułatwiłaby prowadzenie pomiarów, oraz umożliwiła przeprowadzenie pomiarów na szerszą skalę.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top